Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Jaarverslag Water 2018

Jaarverslag Water 2018

Uitgave 15-01-2020Dit rapport geeft een algemeen overzicht van de oppervlaktewaterkwaliteit, de bronnen van waterverontreiniging , de biologische kwaliteit en de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen op basis van de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2018, zoals deze in de thematische rapporten over de waterkwaliteit zijn behandeld.

De belasting van het oppervlaktewater door bedrijven en huishoudens neemt nog steeds geleidelijk af voor de algemene parameters BZV, CZV en totaal fosfor. De metingen van nutriënten in landbouwgebied geven aan dat de belasting van het oppervlaktewater met nitraat en orthofosfaat de laatste jaren opnieuw toenam.

Globaal gezien vertonen de resultaten voor de algemene fysisch-chemische parameters in 2018 een duidelijke kwaliteitsverbetering. Ook de biologische kwaliteit verbetert maar nog altijd scoort maar 4 % van de Vlaamse waterlichamen een beoordeling beter dan matig. Het behalen van de doelstelling voor de goede toestand voor de biologische kwaliteitselementen is dus nog heel veraf.

Verdere inspanningen om de normen te behalen, zoals vastgesteld in de stroomgebiedbeheerplannen, zijn noodzakelijk voor het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand in de Vlaamse waterlichamen. Rechtstreekse maatregelen alleen, zoals de heffing op de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en de optimalisatie van de saneringsinfrastructuur huishoudelijk afvalwater, volstaan niet.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.