Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2020 / Dijken in de Wingevallei tegen overstromingsschade

Dijken in de Wingevallei tegen overstromingsschade

06-10-2020
Het valleigebied van de Winge en haar zijlopen is bijna volledig overstromingsgevoelig gebied. Om overstromingsschade in de toekomst te beperken, voert de VMM dijkwerken uit om de woningen en het industrieterrein in de Wingevallei te beschermen.

Wat vooraf ging

De Wingevallei heeft regelmatig te kampen met wateroverlast. Een van de knelpunten bij hoog water in de Wingevallei ligt ter hoogte van het industrieterrein Wingepark en omgeving. Zo moest de steenweg op Holsbeek al verscheidene malen worden afgesloten en kwamen enkele gebouwen onder water tijdens de hevige regenperiode van juli 2021.

Verschillende opties onderzocht

In het valleigebied van de Winge is onderzocht op welke manier we bestaande bebouwing kunnen vrijwaren voor overstromingen. Kan het bv. via opwaartse berging, hermeandering, individuele beschermingsmaatregelen,… ? Dankzij dit onderzoek kon een pakket aan maatregelen uitgewerkt worden die de verschillende waterbeheerders in de vallei zullen realiseren.

Voor het knelpunt ter hoogte van Industrieterrein Wingepark is onderzocht of opwaartse berging mogelijk was, maar dat is niet weerhouden omdat het maar weinig winst zou opleveren door de specifieke kenmerken van het valleigebied. Het valleigebied van de Winge is op te splitsen in 3 deelgebieden:

  1. Stroomopwaarts de Uitemmolen is de Winge een snel reagerende waterloop en verliest ze voornamelijk water bij overstromingen richting Grote Losting.
  2. Tussen de Uitemmolen en Aarschotsesteenweg, ter hoogte van het huidig projectgebied, is het valleigebied een grote ondiepe put waarbij de Lossingsbeek, de Winge  en Grote Losting  één grote overstromingsvlakte vormt.
  3. Stroomafwaarts de Aarschotsesteenweg heeft de Wingerivier een smalle uitstroom door haar ‘trechtervorm’ aan Drielindenstraat richting Demer.

Gevolg is dat we de bedreigde huizen niet of onvoldoende kunnen beschermen door opwaarts wachtbekkens aan te leggen, omdat afwaarts (d.i. het huidige projectgebied) zelfs met zeer grote buffervolumes maar een beperkte peildaling van enkele centimeters gerealiseerd kan worden. Maatregelen zoals lokale bescherming van individuele woningen of uitdijkingen zijn in de vallei van de Winge veel efficiënter.

Overzichtsplan dijkwerken Wingevallei

Dijken

Door dijken te bouwen, zullen natuurlijke overstromingen intenser zijn in het valleigebied. Door de woningen en industrieterrein uit te dijken wordt schade door overstromingen vermeden.

Afwaarts van het huidige projectgebied voorziet de VMM ook nog een hermeanderingsproject op de Winge waarbij extra ruimte voor de waterloop wordt gecreëerd. Het overstromingsregime wijzigt slechts zeer beperkt door de voorgestelde uitdijking in dit project en kadert binnen de volledige visie voor het valleigebied van de Winge.

Timing

De dijkwerken zijn gestart in april 2022 en zullen in het najaar van 2022 afgerond worden. De dijken afwaarts de E314 zijn voorzien om afgewerkt te worden voor het bouwverlof van 2022. De zone opwaarts de E314 wordt aangepakt in het najaar van 2022. De dijken zijn maximaal 1 m hoog en worden grotendeels aangelegd op privé-eigendom. Met de betrokken eigenaars werden overeenkomsten afgesloten en specifieke afspraken gemaakt om de dijkwerken te kunnen realiseren. 

Vragen over het project? Neem contact op via info@vmm.be.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van oktober 2020.

Bekijk alle artikels >>

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.