Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2020 / Visie voor krachtiger waterbeleid goedgekeurd

Visie voor krachtiger waterbeleid goedgekeurd

05-05-2020
Wat zijn de krijtlijnen voor een krachtiger waterbeleid in de periode 2020-2025 en met welke knelpunten moeten we daarbij rekening houden? Dat staat in de nieuwe waterbeleidsnota die op 3 april door de Vlaamse Regering is vastgelegd.

Het waterbeleid staat voor grote uitdagingen: we moeten overstromingen vermijden, maar ook antwoorden vinden op droogte en waterschaarste. De waterkwaliteit van onze waterlopen moet beter en we willen natuurlijke waterlopen herstellen. Om de vele water-uitdagingen samen met alle Vlaamse waterbeheerders krachtdadig te kunnen aanpakken, zet de Vlaamse Regering de bakens uit in haar waterbeleidsnota.

Prioriteiten en knelpunten

De waterbeleidsnota verwoordt de algemene visie op het integraal waterbeleid en gaat dus niet dieper in op concrete acties of maatregelen. Wel geeft het duidelijk aan wat ons de komende zes jaar te doen staat om het waterbeleid te versterken en te heroriënteren. Op welke prioriteiten moeten we inzetten en welke zaken (kunnen) verhinderen dat we de doelstellingen behalen?

Voor de periode 2020-2025 zullen we onder meer focussen op:

  • het blijven verbeteren van de waterkwaliteit
  • het onderhoud, de optimalisatie en de uitbreiding van de waterzuiveringsinfrastructuur en van de drinkwaterinfrastructuur
  • het verminderen van de overstromingsrisico’s
  • het zo veel mogelijk beperken van waterschaarste en de gevolgen van droogte.

Om dit te kunnen bereiken bouwen we de samenwerking met andere beleidsdomeinen, watergebruikers en kennisinstellingen verder uit, versterken we de gebiedsgerichte werking, zetten we volop in op innovatie en maken we werk van een sluitende financiering van het waterbeleid en -beheer.

Lees meer in het deel Visie

 

 

De knelpunten voor het bereiken van de waterdoelstellingen zijn opgenomen in een apart deel.  De waterbeheerkwesties schetsen de huidige toestand en gaan in op volgende struikelblokken voor de realisatie van de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn Water:

  • De verontreinigingsdruk daalt onvoldoende
  • De hydrologie en hydromorfologie zijn sterk gewijzigd
  • Maatregelen worden vooral sectoraal en generiek geformuleerd
  • Grote uitdagingen versus beperkte middelen
  • De doelstellingen zijn niet haalbaar vanuit het waterbeleid alleen

Lees meer in het deel ‘Waterbeheerkwesties’

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van mei 2020

>> Bekijk alle artikels

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.