Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Slibruiming Kleine Geul

Slibruiming Kleine Geul

13-01-2021
Deze week startten de ruimingswerken aan de Kleine Geul of de Nieuwe watergang tussen het oud Fort Isabella en het Hazegrasfort in Knokke. Deze onderhoudswerken zijn het sluitstuk van een reeks flankerende waterbeheerwerken voor de Zwin-uitbreiding. Dat gebeurt samen met de verdieping van de oude Hazegrassluis uit de 18de eeuw.

Meer dan 5000m3 nat slib geruimd

Het slib kan jammer genoeg niet meteen hergebruikt worden op de akkerpercelen. Omdat het vervuild is met minerale olie moet het eerst gezuiverd worden. In totaal wordt meer dan 5000m³ nat slib geruimd, genoeg om een voetbalveld bijna één meter op te hogen. Het slib komt hoofdzakelijk van de akkers in het stroomgebied en van de lozing van het huishoudelijk afvalwater. Het meeste slib kan wel tijdelijk ontwateren op de oever. Omdat er geen water afgevoerd moet worden, beperkt dat het transport.

In 2019 werd uit de Paulusvaart ca. 850 m³ vervuild slib geruimd. Met de ruiming van de Kleine geul wordt de historische verontreiniging van de overstortwerking voor een groot deel weggenomen. De slibruiming zorgt daardoor niet alleen voor een betere waterdoorstroming richting het pompgemaal, maar ook voor een ecologisch herstel van de waterlopen.

Er moeten natuurlijk ook maatregelen genomen worden om sedimentatie van slib in de waterloop te voorkomen. Dat kan door groenbedekkers in te zaaien in akkergebieden, buffer- en oeverzones te voorzien naast de waterlopen …

Nieuwe riolering Knokke-Het Zoute

Om de verontreiniging van de waterbodem in de toekomst te voorkomen staan ook heel wat maatregelen in de steigers. De infrastructuur voor collectering van afvalwater van Knokke-Het Zoute werd de laatste jaren grondig onderzocht. Sommige rioolbuizen zijn 100 jaar oud  en onderhevig aan slijtage. Er moet ook verder werk gemaakt worden van de scheiding van afval- en regenwater.  In opdracht van de VMM werkt Aquafin momenteel de plannen uit voor de vernieuwing van het rioolstelsel langs de Zoutelaan. Dat wordt de hoofdas. In de omgeving van de Oosthoek legt de gemeente Knokke-Heist hierop aansluitend de riolering wijk per wijk opnieuw aan. Daarbij wordt een gescheiden stelsel voorzien. In de context van waterbeheer en droogteproblematiek wordt extra aandacht besteed aan het niet zomaar evacueren van overtollig regenwater. De focus ligt op het maximaal lokaal benutten van water of infiltreren in de bodem zodat de grondwatervoorraden op peil gehouden worden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.