Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Projecten / Klimaatadaptatietools / Projectupdates / Overleg 21 april 2022

21 april 2022

Op 21 april 2022 vond de 3de Founding Fathers online workshop van het project plaats. De projectvoortgang sinds de vorige workshop werd uitvoerig besproken, gevolgd door een workshop ‘Monitoring en rapportering klimaatadaptatie’.

Bespreking projectvoortgang

Sinds de vorige workshop in september 2021 heeft het consortium gewerkt aan:

  1. het uitwerken van adaptatie-scenario’s en de simulatie en evaluatie ervan in enkele testgebieden
  2. de klimaateffect-modellen uitbreiden naar een gebiedsdekking die het volledige Vlaamse grondgebied omvat
  3. de ontwikkeling van mock-ups en wireframes als basis voor het ontwerp van de eerste prototypes van de adaptatietools.

Adaptatie-scenario’s

Vanuit een selectie en prioritaire volgorde van maatregelen (type maatregel, locatie, omvang) - afgeleid uit de adaptatiepotentieelkaarten - werd een range van zinvolle en sprekende scenario’s uitgewerkt. Zo ontstond een maximum-scenario waarbij op alle locaties die zich ertoe lenen, adaptatie-maatregelen worden voorgesteld. Een 6-tal extra scenario’s gelegen tussen het maximum- en het no-action scenario zijn momenteel in uitwerking. Deze zullen gebaseerd zijn op concepten die rekening houden met ‘maatregelen o.b.v. huidige/versnelde trend’ en ‘risico-gebaseerde prioritaire maatregelen’.

Het maximum-scenario en het no-action scenario werden in de klimaateffect-modellen gesimuleerd. De eerste resultaten gaven aan dat de toename van effecten en impacts van hitte-stress en wateroverlast tegen 2050 behoorlijk kan gereduceerd worden onder het maximum-scenario (fig 1). Voor droogte-stress was dit niet geheel mogelijk en zeker niet in de landelijke omgeving. Bijkomende maatregelen en bijkomende toepassingen in de testgebieden zijn dan ook nog voorzien.

Figuur 1

Ook werd verder gewerkt aan de gebiedsdekkende beschikbaarheid van de klimaateffect-modellen. De realisatiegraad bedroeg ongeveer 75% en het consortium voorziet voor de zomer 2022 de volledige afronding. Hierna starten dan de 8 scenario-analyses voor het volledige Vlaamse grondgebied.

Mock-ups & wireframes adapatatietools

Parallel is ook de ontwikkeling van de adaptatietools opgestart. Het huidige klimaatportaal zal uitgebreid worden met 2 webtools: een planningtool en proofingtool.  Daarnaast wordt ook het bestaande klimaatportaal in een nieuw jasje gestoken (effecten en impacts module) zodat de gebruiker op een gemakkelijke en eenduidige manier van alle tools op het klimaatportaal gebruik kan maken. Momenteel wordt volop gewerkt aan de uitwerking van de informatiestromen, functionaliteiten en grafische schermen. Ook wordt de IT-technische infrastructuur in de VMM-cloud omgeving opgezet waarop de databanken en webapplicaties van het vernieuwde klimaatportaal met de geïntegreerde adaptatietools operationeel zullen worden.  

Figuur 2

Workshop ‘Monitoring en rapportering klimaatadaptatie’

Op vraag van deelnemers aan de vorige workshop werd een overzicht opgesteld van de kenmerken van een operationeel monitoringssysteem. Ook werden de verschillende projecten, initiatieven, programma’s en beleidscontexten toegelicht waarbinnen monitoring reeds gevraagd wordt en er aanknopingspunten zijn met klimaatadaptatie. Lokale besturen die het Burgemeestersconvenant hebben ondertekend moeten regelmatig rapporteren over de uitgevoerde beslissingen en klimaatadaptatieprojecten maar zijn ook vragende partij naar data om de effectiviteit van het uitgevoerde beleid af te toetsen. Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid heeft in 2019 een voorstel aan indicatoren geïdentificeerd waarop het verder wil bouwen voor het operationaliseren van een eerste versie van een Vlaamse klimaatadaptatiemonitoring.

Verschillende uitdagingen verdienen extra aandacht zoals de interactie tussen lokale en regionale monitoring. Hoe kunnen beide samengaan? Hoe kan een operationele monitoring verder bouwen op bestaande instrumenten en processen? Daarnaast is het ook belangrijk om de evolutie in klimaatrisico’s door nieuwe inzichten en het veranderende klimaat maar ook door de databeschikbaarheid en het gebruik van nieuwe databronnen optimaal mee te nemen in een evoluerend monitoringssysteem. De betrokken deelnemers aan de workshop willen dit verder samen opnemen en een verdere voorstudie hierover is aangekondigd. 

Presentaties

  1. Projectvoortgang april 2022
  2. Workshop Monitoring en Rapportering klimaatadaptatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.