Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Projecten / Klimaatadaptatietools

Uitbreiding Klimaatportaal met adaptatietools

Het Klimaatportaal Vlaanderen biedt je al een waaier aan kaarten en cijfers over klimaatverandering. Midden 2022 breiden we de website uit met klimaatadaptatietools voor lokale besturen. Daarmee kunnen ze aan de slag om in hun plannen en projecten adaptatiemaatregelen onderbouwd op te nemen.

Doelstelling van het project

Het project heeft als doel het bestaande Klimaatportaal uit te breiden met adaptatietools waarmee klimaatadaptatiestrategieën kunnen geconcretiseerd worden op lokaal niveau door adaptatiedoelen te formuleren en de doelafstand op te volgen vanuit maatregelen- en actieprogramma's.

Het project vertrekt van een inventarisatiefase over beschikbare geografische datasets, mogelijke adaptatiemaatregelen, klimaateffect- en impactmodellen en evaluatiekaders. Het resultaat van de inventarisatie is de uitwerking van een proactief evaluatiekader klimaatadaptatie dat verder wordt ontwikkeld en toegepast in het project. Dit evaluatiekader wordt gevoed door modelberekeningen van klimaateffect- en -impactmodellen die het effect van maatregelen op lokale schaal voor hitte-, en droogtestress en wateroverlast (pluviale overstromingen) simuleren, eerst in testgebieden en vervolgens over heel Vlaanderen. De resultaten hiervan zullen verder verwerkt en ontsloten worden via twee adaptatietools.

Het project loopt van 1 februari 2021 tot juli 2022. Het projectteam bestaat uit Hydroscan, INBO, ILVO, Sumaqua en VITO.

Tools voor adaptatieplanning en -proofing

De implementatie van de adaptatietools maakt deel uit van het voorwaardelijk deel van het project (voorziene startdatum 1 november 2021 en doorlooptijd van 9 maanden). Deze ontwikkeling zal gebeuren in samenwerking met een gebruikersgroep.

Adaptatieplanning-tool

Afbeelding

Gebruikers – met als prioritaire doelgroep planners– kunnen door middel van raadpleging van de vooraf berekende scenario-resultaten inzichten krijgen welke maatregelen effectief zijn en de mate waarin. Dit kan voor geselecteerde gebieden op gemeente- en wijkniveau en aanvullend ook op niveau van de afstroomzones van de Vlaamse en lokale eerste orde waterlichamen. Voor elk van deze gebieden zullen de mogelijke maatregelen geconcretiseerd worden door weergave van kerninfo en kerncijfers als o.a.: de locatie, omvang, effectiviteit (reductie qua effect/impact en risico), eenheidskost .... De raadpleging zal online interactief gebeuren, wat inhoudt dat gebruikers kunnen kiezen voor welke gebieden, welke scenario-varianten en welke thema's (zowel klimaateffect als maatregelen-set) de raadpleging gebeurt en dit vanuit het perspectief op een klimaatbestendige leefomgeving in 2050

Adaptatieproofing-tool

Deze tool voor ontwerpers heeft als doelstelling om op projectniveau (maximaal een stadswijk) een zo ruim mogelijke bundeling aan informatie aan te leveren voor het klimaatbestendig inrichten  van minstens de bebouwde ruimte (heraanleg van wijken, gebouwen, straten, pleinen, ...) en idealiter ook de onbebouwde ruimte (landgebruik, vegetatiestructuur, bodemstructuur, grondwaterstand/ontwateringsdiepte, ... in parken, domeinen, bossen, …) tegen een 2050-klimaat. De gebruikers zullen hiertoe zelf projectinformatie in de tool kunnen ingeven, waarna de tool de klimaatbestendigheid van het project zal scoren.

Afbeelding

Founding Fathers participatietraject

Het Founding Fathers participatietraject brengt aanbieders en gebruikers van data, informatie en kennis m.b.t. klimaatadaptatie samen met als doelstelling het verkennen van hoe en met wie op de langere termijn een breed gedragen klimaatplatform kan opgezet worden ("Founding Fathers" community). Naast een start- en eindoverleg zijn ook een 3-tal workshops ingepland met de 'Founding Fathers community'.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.