Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Financiële stromen Aquafin

Financiële stromen Aquafin

De VMM houdt toezicht op de financiële stromen tussen Aquafin en de watermaatschappijen. Hieronder volgt een overzicht van de vergoeding die Aquafin factureert aan de watermaatschappijen en de onderliggende kosten.

Vergoeding

Aquafin factureert de vergoeding voor de investeringen, de werking, de financiering en de participatie in de kosten van het Brussels Gewest voor de zuivering van Vlaams afvalwater aan de watermaatschappijen.

Sinds kort wordt eveneens een vergoeding voorzien voor 2 projecten, nl. een digitale transformatie en Asset Management Vlaanderen.

Vergoeding

Figuur 1: gefactureerde vergoedingen aan de watermaatschappijen

De watermaatschappijen betalen deze vergoeding met de inkomsten uit de saneringsbijdrage en -vergoeding die ze via de integrale waterfactuur aanrekenen. Deze inkomsten zijn echter niet voldoende om de factuur te betalen en daarom springt het Vlaams Gewest bij met middelen uit het Minafonds. Voor het digitalisatieproject worden tijdelijk middelen voorzien via het relanceplan van de Vlaamse Regering: 'Vlaamse Veerkracht'.

Vergoeding 2

Figuur 2: via de integrale waterfactuur gefactureerde bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding t.o.v. de door Aquafin gefactureerde vergoeding aan de watermaatschappijen

Investeringen

Aquafin investeert jaarlijks in RWZI- en leidingprojecten. De investeringsuitgaven worden in delen doorgerekend aan de watermaatschappijen. Het grootste gedeelte van het investeringsbudget gaat naar projecten die door het Vlaams Gewest worden opgedragen via het optimalisatieprogramma voor de saneringsinfrastructuur (OP; incl. lokaal pact). 

Investeringen

Figuur 3: investeringsuitgaven opgeleverde projecten binnen het optimalisatieprogramma voor de saneringsinfrastructuur (OP; incl. lokaal pact)

Naast het optimalisatieprogramma, heeft Aquafin een investeringsprogramma voor vervangingen, verbeteringen en aanpassingen van de bestaande infrastructuur. Aquafin stelt dit programma samen onder toezicht van de VMM. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van Aquafin om de door haar beheerde infrastructuur in goede toestand te houden. Tot 2017 werd dit budget beperkt voor projecten met een investeringsbedrag van maximum € 0,5 miljoen. Vanaf 2017 is de procedure uitgebreid voor projecten met een hoger investeringsbedrag. De opgeleverde Asset Management-projecten kenden ongeveer een sterke groei van € 16,1 mln. in 2016 tot € 33,1 mln. in 2021.

Investeringen 2

Figuur 4: investeringsuitgaven opgeleverde (VI/VA en) AsM-projecten.

Tot slot heeft Aquafin een investeringsbudget voor de aankoop van VMM-installaties en sinds 2017 een energiefonds voor het uitvoeren van energiebesparende of -producerende projecten.

Werking

De reële werkingskosten worden toegewezen aan twee kostenplaatsen: Exploitatie en Hoofdkantoor. De eerste kostenplaats omvat de kosten gerelateerd aan de exploitatie van de waterzuiveringsinfrastructuur, zoals onderhoudskosten, aankoop van chemicaliën slibverwerkingskosten, ... De Hoofdkantoorkosten bestaan o.a. uit overheadkosten (directie, HR, boekhouding, ...), projectmanagementkosten gerelateerd aan de investeringsprojecten en kosten verbonden aan hydronautstudies. Over de periode 2016-2021 kenden de werkingskosten een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,9%..

Werking

Figuur 5: reële werkingskosten toegewezen aan kostenplaatsen Exploitatie en Hoofdkantoor.

De werkingskosten worden vergoed o.b.v. een vergoedingsmodel. Hierbij worden standaardkosten gekoppeld aan schaalparameters, een indexatie en een efficiëntiewinstfactor.

Financiering

Het aantrekken van financiering is onder meer noodzakelijk om de door het Vlaams Gewest opgedragen investeringsprojecten uit te voeren en de termijn tussen oplevering en vergoeding van de projecten te overbruggen. De financieringskosten bestaan uit de vergoeding van vreemd vermogen (VV) en eigen vermogen (EV).

De gemiddelde financieringskost wordt relatief weergegeven als de verhouding tussen de financieringskosten (incl. dividenden) in een boekjaar en de gemiddelde uitstaande schuld (incl. eigen vermogen) over datzelfde boekjaar. Over de periode 2016-2021 nam de gemiddelde financieringskost af, onder meer omwille van de gunstige evolutie van de rentevoeten.

Financiering

Figuur 6: vergoeding van het eigen en het vreemd vermogen.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.