Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Financiële stromen Aquafin

Financiële stromen Aquafin

De VMM houdt toezicht op de financiële stromen tussen Aquafin en de watermaatschappijen en op de investeringsuitgaven die Aquafin maakt. Hieronder volgt een overzicht van de vergoeding die Aquafin factureert aan de watermaatschappijen en de onderliggende kosten.

Vergoeding

Aquafin factureert de vergoeding voor investeringen, werking, financiering en de participatie in de kosten van het Brussels Gewest voor de zuivering van Vlaams afvalwater aan de watermaatschappijen.

Een beperkt deel van de inkomsten van Aquafin komt rechtstreeks van de bedrijven via saneringscontracten. Deze bedragen worden in mindering gebracht van de gefactureerde vergoeding aan de watermaatschappijen. Sinds de invoering van de financierende heffing zijn de opbrengsten die Aquafin rechtstreeks uit de saneringscontracten met de industrie haalt erg gering.

Vergoeding

Figuur 1: gefactureerde vergoedingen aan de watermaatschappijen

De watermaatschappijen betalen deze vergoeding met de inkomsten uit de saneringsbijdrage en -vergoeding die ze via de integrale waterfactuur aanrekenen. Deze inkomsten zijn echter niet voldoende om de factuur te betalen en daarom springt het Vlaams Gewest bij met middelen uit het Minafonds.

Vergoeding 2

Figuur 2: via de integrale waterfactuur gefactureerde bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding t.o.v. de door Aquafin gefactureerde vergoeding aan de watermaatschappijen

Investeringen

Aquafin investeert jaarlijks in RWZI- en leidingprojecten. De investeringsuitgaven worden in delen doorgerekend aan de watermaatschappijen. Het grootste gedeelte van het investeringsbudget gaat naar projecten die opgedragen worden door het Vlaams Gewest via het optimalisatieprogramma voor de saneringsinfrastructuur (OP; incl. lokaal pact). 

Investeringen

Figuur 3: investeringsuitgaven opgeleverde projecten binnen het optimalisatieprogramma voor de saneringsinfrastructuur (OP; incl. lokaal pact)

Naast het optimalisatieprogramma, heeft Aquafin een investeringsprogramma voor vervangingen, verbeteringen en aanpassingen van de bestaande infrastructuur. Aquafin stelt dit programma zelf samen onder toezicht van de VMM. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van Aquafin om de door haar beheerde infrastructuur in goede toestand te houden. Tot 2017 werd dit budget beperkt voor projecten met een investeringsbedrag van maximum € 0,5 miljoen. Vanaf 2017 is de procedure uitgebreid voor projecten met een hoger investeringsbedrag. De opgeleverde Asset Management-projecten kenden een sterke groei van € 9,0 mln. in 2013 tot € 26,2 mln. in 2018.

Investeringen 2

Figuur 4: investeringsuitgaven opgeleverde (VI/VA en) AsM-projecten.

Ten slotte heeft Aquafin een investeringsbudget voor de aankoop van VMM-installaties en sinds kort een energiefonds voor het uitvoeren van energiebesparende of -producerende projecten.

Werking

De reële werkingskosten worden toegewezen aan twee kostenplaatsen: Exploitatie en Hoofdkantoor. De eerste kostenplaats omvat de kosten gerelateerd aan de exploitatie van de waterzuiveringsinfrastructuur, zoals onderhoudskosten, aankoop van chemicaliën slibverwerkingskosten, … De Hoofdkantoorkosten bestaan o.a. uit overheadkosten (directie, HR, boekhouding, ...), projectmanagementkosten gerelateerd aan de investeringsprojecten en kosten verbonden aan hydronautstudies. Over de periode 2013-2018 kenden de werkingskosten een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,7%.

Werking

Figuur 5: reële werkingskosten toegewezen aan kostenplaatsen Exploitatie en Hoofdkantoor.

Sinds 2014 worden de werkingskosten vergoed o.b.v. een vergoedingsmodel. Hierbij worden standaardkosten gekoppeld aan schaalparameters, een indexatie en een efficiëntiewinstfactor.

Financiering

Het aantrekken van financiering is onder meer noodzakelijk om de door het Vlaams Gewest opgedragen investeringsprojecten uit te voeren en de termijn tussen oplevering en vergoeding van de projecten te overbruggen. De financieringskosten bestaan uit de vergoeding van vreemd vermogen (VV) en eigen vermogen (EV).

De gemiddelde financieringskost wordt relatief weergegeven als de verhouding tussen de financieringskosten (incl. dividenden) in een boekjaar en de gemiddelde uitstaande schuld (incl. eigen vermogen) over datzelfde boekjaar. Over de periode 2013-2018 nam de gemiddelde financieringskost af onder meer omwille van de gunstige evolutie van de rentevoeten.

Financiering

Figuur 6: vergoeding van het eigen en het vreemd vermogen.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.