Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Aanvraag meetcampagne op maat

Aanvraag meetcampagne op maat

De VMM houdt met haar meetnetten voortdurend een vinger aan de pols van de toestand van water en lucht in Vlaanderen. Maar soms zijn extra metingen nodig om een verontreiniging te onderzoeken of de toestand van een gebied in kaart te brengen. Daarvoor kan je een meetcampagne op maat aanvragen.

Voorwaarden

Om lokale milieuproblematieken of verontreinigende stoffen in kaart te brengen, voert de Vlaamse Milieumaatschappij meetcampagnes op maat uit.

Volgende doelgroepen kunnen een aanvraag indienen voor een meetcampagne:

 • lokale besturen (steden/gemeenten/provincies)
 • overheidsinstellingen
 • onderzoeksinstellingen (o.a. universiteiten, scholen)
 • bedrijven
 • studiebureaus
 • NGO's

Als burger kan je geen meetcampagne rechtstreeks aanvragen. Je neemt best contact op met de milieudienst van je stad of gemeente om je nood aan lokale meetgegevens te bespreken.

Om een meetcampagne op maat aan te vragen bij de VMM:

 • moet er een onderzoeksvraag zijn die binnen het werkdomein van de VMM valt (lucht, oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit, sedimentbeheer, waterbodem, grondwater en afvalwater);
 • mag het geen eenmalige meting op één punt zijn waarvoor je bij een erkend laboratorium terecht kan.

Procedure

1. Dien je aanvraag in

Download het aanvraagformulier»

Vul het aanvraagformulier in en mail het naar meetvragen@vmm.be

2. Toelichting aanvraag

Kon je niet alle velden invullen? Geen nood, je wordt na ontvangst van je aanvraag gecontacteerd door de VMM om de onderzoeksvraag te bespreken.

3. Beslissing VMM

Binnen de maand krijg je een antwoord van de VMM of we kunnen ingaan op jouw aanvraag. Als door bv. een vakantieperiode een antwoord binnen die periode niet mogelijk is, word je daar ook van verwittigd.

4. Opmaak samenwerkingsovereenkomst

Na goedkeuring van je aanvraag wordt een projectleider aangesteld door de VMM, die een samenwerkingsovereenkomst opstelt.  Die overeenkomst bevat onder meer de afspraken voor de meetcampagne, hoe de resultaten worden opgeleverd, de kostprijs …

5. Uitvoering meetcampagne

Kostprijs

De kostprijs hangt af van verschillende factoren: aantal locaties, duur, hoeveelheid metingen, nodige expertise … De prijs wordt op voorhand duidelijk vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de VMM.

Veelgestelde vragen

Gaat de VMM elke aanvraag goedkeuren?

Neen. We bespreken elke aanvraag intern en samen met de aanvrager.

Bij de beoordeling houden we rekening met volgende criteria:

 • Is de aanvraag een projectmatige meting?  Is er een begin- en einddatum?
 • Past de aanvraag binnen de missie en visie van de VMM?
 • Is er voldoende capaciteit bij de VMM om de meetvraag uit te voeren?
 • Kan de VMM als neutrale partner de metingen uitvoeren?
Over welke metingen gaat het?

Een meetcampagne op maat is een meting of een reeks van metingen op een afgesproken locatie en binnen een bepaalde tijdsperiode om de toestand of een probleem in het water, de waterbodem of de lucht in kaart te brengen. De meetresultaten vormen de basis voor maatregelen of beleidsondersteuning. Metingen zijn mogelijk in verschillende compartimenten: lucht, oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit, sedimentbeheer, waterbodem, grondwater en afvalwater. 

In welke vorm krijg ik de resultaten?

Een rapport, een korte interpretatie, een ruwe dataset … de manier waarop je de resultaten ontvangt, wordt in onderling overleg in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Heeft de VMM al meetgegevens relevant voor mijn aanvraag?

Voordat je een aanvraag indient, ga je het beste na of er al meetresultaten zijn in jouw buurt. Bekijk het overzicht van de toestandsmeetnetten en polluenten.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.