Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2022 / Samen met je gemeente naar een goede kwaliteit van de waterlopen

Samen met je gemeente naar een goede kwaliteit van de waterlopen

13-10-2022
Hoe gaan we in de komende jaren de toestand van onze waterlopen verbeteren? Dat zal heel wat inspanningen vergen die zijn vastgelegd in de stroomgebiedbeheerplannen. Onder meer met een plandoelstelling voor gemeenten om de impact van huishoudelijk afvalwater te verminderen. Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan legt vast waar riolering en waterzuivering die reductie kan helpen realiseren. Dat plan is nu vernieuwd en kan je online raadplegen.

Een verfijning van de bestaande plannen

De eerste gebiedsdekkende uitvoeringsplannen dateren van 2016 en bepalen de uitvoering en de timing van projecten die de impact van huishoudens moet verminderen. Het gaat over projecten op vlak van riolering, afvalwaterzuivering en IBA’s. In die plannen werd vastgelegd welke projecten nog moesten uitgevoerd worden, welke het meest prioritair waren en wie ze diende uit te voeren.

De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zijn nu herzien en verfijnd. Ze maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, die de Vlaamse Regering op 1 juli 2022 vaststelde en waarmee ze de waterkwaliteit in Vlaanderen wil verbeteren.

Reductiedoelen

Elke gemeente krijgt in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan een reductiedoel of saneringsopdracht voor de volgende zes jaar. Op die manier moet de zuivering van het afvalwater van meer inwoners er tegen 2027 toe leiden dat 91% van het Vlaams afvalwater wordt gezuiverd. Het einddoel is om de hoeveelheid stikstof en fosfor in onze waterlopen te doen dalen.

De stroomgebiedbeheerplannen leggen ook plandoelstellingen op aan de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, aan de industrie en de landbouw, naargelang hun aandeel in de uitstoot.
Voor fosfor is het te realiseren reductiedoel het grootst voor de huishoudens. Voor stikstof is dat het grootst voor de landbouw.

Er zijn zowel inspanningen nodig naar niet-gezuiverde huishoudens (onder meer door de aanleg van rioleringen en IBA’s), als naar een verbeterde werking van de waterzuiveringsinfrastructuur.

Hoe kunnen we de reductiedoelen halen?

Reductiedoelstellingen

In een groot aantal gemeenten kan het vooropgestelde reductiedoel gehaald worden door de uitvoering van het lopend beleid en de optimalisatie van de bestaande infrastructuur. In andere gemeenten zullen nog extra uitbreidingsprojecten gepland en uitgevoerd moeten worden.
Daarom zet de VMM in partnerschap met de gemeenten, de gemeentelijke rioolbeheerders en Aquafin in op de realisatie van verschillende ingrepen:

  • het lopend beleid voor de uitbreiding van de saneringsinfrastructuur verder uitvoeren. Dit zijn de gemeentelijke projecten waarvoor een subsidie van de Vlaamse overheid is vastgelegd, en de bovengemeentelijke projecten die aan Aquafin werden opgedragen om uit te voeren.
  • de zuiveringsefficiëntie van de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallaties verhogen: verdergaande verwijdering van fosfor en stikstof, tertiaire zuivering, verwijdering van regenbezinktanks (die nu leiden tot overstort aan onbehandeld afvalwater), …
  • de planning en uitvoering van bijkomende gemeentelijke en bovengemeentelijke uitbreidingsprojecten realiseren.
  • andere bestaande saneringsinfrastructuur optimaliseren: o.a. de verhoging van de bergingscapaciteit …

Bekijk de doelstelling voor jouw gemeente in het geoloket »

 

 

Tip: Gebruik in het geoloket de infoknop links boven en klik op de kaart binnen het gebied van jouw gemeente. Er verschijnt een venster waarin je een link vindt naar het reductiedoel.

Wil je de plannen opladen in een GIS-systeem,  gebruik dan onze WMS en WFS.

 

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.