Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2017 / Nitraat en fosfaat in water blijft probleem in landbouwgebied

Nitraat en fosfaat in water blijft probleem in landbouwgebied

19-10-2017
We meten nog steeds hoge concentraties van nitraat en fosfaat in de waterlopen. De waterkwaliteit in landbouwgebied verbetert sinds 2013 niet meer voor nitraat. Voor fosfaat is er geen verbetering meer sinds 2010. Hoge concentraties nutriënten (zoals nitraat en fosfaat) hebben een negatieve impact op de ecologische toestand van het water en bedreigt de drinkwaterproductie.

In het winterjaar 2016-2017 was er op 21% van de meetplaatsen minstens één keer een overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter. De doelstelling van MAP 5 (mestactieprogramma 2015-2018) om tegen 2018 het overschrijdingspercentage terug te dringen tot maximaal 5% van de meetplaatsen zal niet haalbaar zijn. Sinds 2002 is er wel een sterke daling van het percentage meetplaatsen met overschrijding van de drempelwaarde voor nitraat. Maar sinds het winterjaar 2013-2014 blijft het percentage overschrijdingen stabiel op 20 à 21%. Uit de trendanalyse van de nitraatconcentraties per meetplaats van winterjaar 2007-2008 tot en met winterjaar 2016-2017 blijkt wel dat het percentage meetplaatsen met een significante dalende trend (38%) merkelijk groter is dan het percentage meetplaatsen met een significante stijgende trend (2%).

Voor orthofosfaat overschreden in het winterjaar 2016-2017 de gemiddelde concentraties de milieukwaliteitsnorm op 67% van de meetplaatsen. Sinds 2010 is er geen verbetering in de waterkwaliteit voor fosfaat: op de meeste meetplaatsen (77 %) treedt er geen verbetering op, op 19% van de meetplaatsen is er een verslechtering. De fosfaatproblematiek verdient meer aandacht in het mestbeleid. Extra maatregelen zijn nodig om het fosfaatprobleem aan te pakken.

Om de invloed van de landbouw op de kwaliteit van het oppervlaktewater op te volgen, doet de VMM sinds 1999 metingen via het MAP-meetnet. De resultaten van het MAP-meetnet worden door de VMM getoetst aan de drempelwaarde voor nitraat uit het Mestdecreet en aan de milieukwaliteitsnorm voor orthofosfaat zoals bepaald in VLAREM II.

Lees meer in het rapport Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2016-2017

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie oktober 2017

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.