Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / WaterRegulator - Activiteitenverslag 2022 / Regulering aanvullende diensten

Regulering aanvullende diensten

Voor de abonnees is volgende dienstverlening te onderscheiden:
 1. Dienstverlening enkel uitvoerbaar door waterbedrijven (of de door hen aangestelde onderaannemers). Zo kunnen bijvoorbeeld drinkwateraftakkingen alleen geplaatst worden door de waterbedrijven waardoor het huishoudelijk leidingennet vrij blijft van risico voor de volksgezondheid.
 2. Dienstverlening ook uitvoerbaar door derden. Onder deze groep vallen bijvoorbeeld aanpassingen aan de sanitaire binneninstallatie, installatie van tweedecircuitwater, de waterscan enz.

Voor de tweede groep gelden de vrijemarktprincipes: de abonnees kunnen vrij de volgens hen meest geschikte dienstverlener kiezen. De kosten/opbrengsten verbonden aan deze activiteiten vallen buiten de drinkwateractiviteit en maken geen deel uit van de tariefregulering of het toezicht van de VMM. 

De dienstverlening in de eerste groep kan alleen uitgevoerd worden door een waterbedrijf (of door hen aangestelde onderaannemers). Voor deze dienstverlening is er geen vrijemarktwerking;  deze activiteiten zijn deel van de drinkwateractiviteit en hiervoor is bijgevolg tariefregulering van toepassing: 

 • Hieronder vallen de diensten die verbonden zijn aan het continu beschikbaar stellen van kwaliteitsvol kraanwater voor de abonnees. Voor deze diensten worden jaarlijks kosten doorgerekend via de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur.
 • Daarnaast zijn er diensten die niet-continu (= aanvullend) geleverd worden: 
  • Een groot deel aanvullende diensten werd gedefinieerd (= dit noemen we verder geüniformiseerd). Hierbij zullen de kosten niet per werk bepaald en doorgerekend worden, maar zal er voor elke dienst een tarief gehanteerd worden per waterbedrijf. De kosten worden m.a.w. solidair gedragen door alle klanten die van de dienst gebruik maken. De aanvrager van de dienst zal wel nog steeds een offerte aangeboden worden, om hem toe te laten ook af te zien van het aanbod. De tarieven worden vastgelegd met het tariefplan.
  • Een ander deel van de niet-continue diensten werd (nog) niet geüniformiseerd. Het gaat om werken waarvan de variatie en specificiteit te groot is om te standaardiseren. Het gaat om aanpassingen aan bestaande drinkwateraftakkingen, niet-standaard drinkwateraftakkingen en specifieke controles (diensten op maat). Voor deze dienstverlening zal het waterbedrijf steeds een offerte opstellen. De componenten van deze offerte maken echter geen deel uit van een tarievenlijst. De WaterRegulator zal in dit kader algemeen toezicht houden op de kostendoorrekening. Dit door een specifieke rapportering in te voeren waarbij elk waterbedrijf jaarlijks rapporteert over de omzet uit deze dienstverlening. Dit laat toe om een vinger aan de pols te houden en verder te reguleren indien dit nodig zou blijken.
  • Ten slotte vallen onder de niet-continue diensten ook diensten die het gevolg zijn van nalatigheid van klanten. De werkwijze is voor deze diensten dezelfde als voor de geüniformiseerde diensten, met dat verschil dat er geen offerte voorgesteld wordt. 

Alle diensten aan te rekenen naast de integrale waterfactuur, behalve deze op maat, zijn in samenwerking met de waterbedrijven uniform gedefinieerd en uniforme randvoorwaarden zijn ervoor vastgelegd (deze zullen eenduidig worden opgenomen in het AWVR).

Type aanvullende dienstBeschrijvingAanrekeningDiensten aangerekend buiten de integrale factuur
Aanvullende dienstverlening op vraag van de klant

Geüniformiseerde diensten

Offertes a.d.h.v. tarievenlijst

Technische controle van de watermeter, opname van de watermeterstand door de exploitant, controle van de kwaliteit van het geleverde water, controle van de druk op straatniveau, bijstand bij de uitvoering van capaciteitsberekening, plaatsen en aansluiten van een standaardaftakking op het openbaar waterdistributienetwerk, tijdelijk wegnemen van een watermeter, terugplaatsen van een watermeter, geheel of gedeeltelijk afkoppelen of verwijderen van een aftakking, keuring van waterinstallaties voorbehouden aan de drinkwaterbedrijven of door hen aangestelde keurders, gebruik van een standpijp voor tijdelijke waterlevering, begrenzen van het debiet of afsluiten van de waterlevering en het verwijderen van de debietbegrenzing of heraansluiten van de waterlevering op vraag van de klant.

Diensten op maat

Offertes opgebouwd uit kostenelementen

Plaatsen en aansluiten van een niet-standaard aftakking, wijzigen en herstellen van de aftakking, plaatsen van een eentappunt, controleren van hydroforen, brandmonden of andere installaties met gevaar voor volksgezondheid.

Aanvullende dienstverlening t.g.v. nalatigheid Opvolging t.g.v. nalatigheid klant (administratie, werken, uitstel van geplande werken,...) A.d.h.v. tarievenlijst Nutteloze verplaatsing, versturen van een tweede schriftelijke herinnering, versturen van een aangetekende ingebrekestelling, minnelijke invordering door de exploitant of zijn aangestelde, begrenzen van de waterlevering en het wegnemen van de begrenzing, afsluiten van de waterlevering of het heraansluiten, aanmaning tot keuring, opvolgen van een onvolledige tegensprekelijke overname, aanpassen of rechtzetten van de facturatie.

Methode onderbouwing tarieven aanvullende diensten

De methode ter onderbouwing van de tarieven voor aanvullende diensten is gestoeld op volgend basisprincipe: alle kosten die het gevolg zijn van het uitvoeren van de diensten worden per waterbedrijf op dezelfde wijze in kaart gebracht.

 • Voor de meeste aanvullende diensten zijn de kostenposten eenduidig toewijsbaar aan volgende kostendrijvers: personeelskosten; verplaatsingskosten; materiaalkosten; kosten onderaannemers en andere directe kosten die niet onderbracht kunnen worden in de eerder beschreven kostendrijvers. De som van deze kostendrijvers zijn de directe kosten. Daarnaast kunnen de waterbedrijven ook indirecte kosten doorrekenen in de tarieven. Indirecte kosten zijn kosten die niet direct kunnen worden toegerekend aan een eenmalige dienst op grond van een directe technische of organisatorische oorzaak. Indirecte kosten worden via een bepaalde verhouding t.o.v. de directe kosten toegerekend aan het product of de dienst.
 • Voor de aanmaningstarieven (de tweede schriftelijke herinnering, de aangetekende ingebrekestelling en de minnelijke invordering) gebeurt de benadering vanuit de totale kosten en wordt er via verdeelsleutels een benadering gemaakt van de werkelijke kosten per dienst. 

De kosten leiden tot berekende tarieven per dienst per waterbedrijf. De waterbedrijven kunnen een korting of een toeslag aanrekenen voor de bepaling van de finale tarieven mits onderbouwing (wat is de strategische visie achter de korting of toeslag en hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald). Een korting leidt in principe tot (beperkt) hogere maximumtarieven van de drinkwatercomponent of tot kruissubsidies met andere activiteiten. Omgekeerd leidt een toeslag tot lagere maximumtarieven van de drinkwatercomponent. De berekende tarieven minus de korting of plus de bijkomende vergoeding leidt tot de finale tarieven. De finale tarieven worden vastgelegd met het tariefplan, jaarlijks kunnen deze finale tarieven geïndexeerd worden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.