Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Regulering tarieven

Regulering tarieven

De tarieven voor drinkwater legt elke watermaatschappij voor 6 jaar vast in een tariefplan. Dat plan moet ze voorleggen aan haar abonnees, haar vennoten, en aan de WaterRegulator.
Afbeelding regulering tarievenDe watermaatschappijen mogen hun tarieven niet zomaar aanpassen. De tarieven mogen enkel de kosten dekken die de watermaatschappijen nodig hebben voor hun taak als producent en leverancier van drinkwater. Prijswijzigingen worden daarom gecontroleerd door de WaterRegulator.

Hoe verloopt de regulering?

Sinds 2016 verloopt de regulering via een nieuwe methode. De tarieven worden met deze methode vastgelegd voor 6 jaar. Voor de periode 2017-2022 gebeurt dit een eerste keer. De methode zorgt voor meer rechtvaardigheid, efficiëntie, duurzaamheid en billijkheid. 


Schema procedure consultatie tariefplan

De reguleringsmethode stap voor stap
 • De watermaatschappij stelt een voorlopig tariefplan op, op basis van de verwachte kosten en de verwachte evolutie in verbruik van drinkwater, in klantensamenstelling, aan investeringen, ...
 • Een revisor kijkt de historische financiële gegevens van het voorlopige tariefplan na.
 • De watermaatschappij legt het plan ter goedkeuring voor aan haar vennoten (meestal gemeenten).
 • De abonnees kunnen het plan inkijken en opmerkingen maken. Die bevraging duurt minstens 30 dagen.
 • De opmerkingen van de abonnees worden verwerkt in het tariefplan.
 • Dat herwerkte plan wordt ingediend bij de WaterRegulator.
 • De WaterRegulator beoordeelt of het tariefplan in overeenstemming is met de geldende regels, degelijk onderbouwd wordt en de gevraagde tariefevolutie verantwoordt. Tijdens deze beoordeling kan het plan bijgestuurd worden door de watermaatschappij op basis van opmerkingen van de WaterRegulator.
 • De WaterRegulator keurt het eventueel bijgestuurde tariefplan al dan niet goed.
 • Tegen een afgekeurd tariefplan kan de watermaatschappij in beroep gaan bij de minister die dan de uiteindelijke beslissing neemt.
  • Het definitieve tariefplan met tariefpad en de nieuwe, niet-geïndexeerde maximumtarieven voor drinkwater voor de komende zes jaar zijn gekend.

  De uitvoering van de plannen wordt jaarlijks opgevolgd, zodat de vennoten of de WaterRegulator actie kunnen ondernemen als dat nodig blijkt. Bijsturing in de loop van de periode is mogelijk wanneer het tarief duidelijk te hoog of te laag is.

  Jaarlijks wordt het drinkwatertarief geïndexeerd. 

  Hoe bepaalt de watermaatschappij het drinkwatertarief?

  De watermaatschappij schat de kosten voor productie en levering van drinkwater en het verbruik van drinkwater door de klanten voor de komende periode. Die kosten voor een bepaald jaar worden verdeeld over het verwachte verbruik, wat een kostendekkend tarief T (€ per m³) oplevert.

  Omdat de kosten en het verbruik jaarlijks schommelen, schommelt ook T doorheen de jaren. Zonder ingrijpen zorgen die schommelingen voor vele wijzigingen aan het tarief of een foute prijszetting.

  Om die schommelingen van T op te vangen, bepaalt de watermaatschappij op basis van alle tarieven T een tariefpad. Dat is het verloop van T over de zes jaren van het tariefplan.

  Uit het tariefpad volgt het drinkwatertarief Td (€ per m³) per jaar.

  Dat is het tarief waaruit de maximumtarieven voor de berekening van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur bepaald worden. Het drinkwatertarief Td vormt dus het fundament voor de verschillende maximumtarieven. Td wordt jaarlijks geïndexeerd. 

  Afbeelding opmaak tariefplan

   

  De tariefplannen van de watermaatschappijen zijn beschikbaar op hun websites voor alle geïnteresseerden:

  Tariefpad (voor de periode 2017-2022)

   

  Tarieven drinkwater voor gezinnen

  Tarieven drinkwater voor bedrijven

  Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid