Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Timing en subsidies / Bovengemeentelijke investeringen

Bovengemeentelijke investeringen

Jaarlijks keurt de Vlaamse Regering een meerjaren-investeringsprogramma goed om de bovengemeentelijke infrastructuur verder uit te bouwen, in stand te houden en te optimaliseren.

Sinds 1991 werd zo voor ruim 6,1 miljard euro aan investeringsprojecten opgedragen aan Aquafin. Daarbij horen ook de projecten opgedragen in het kader van het Lokaal Pact. Eind 2020 is al ca. 4,29 miljard euro van de opgedragen projecten uitgevoerd en opgeleverd.

Elk jaar een nieuw investeringsprogramma

Het optimalisatieprogramma (OP) wordt voorbereid en opgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij in samenspraak met alle betrokken actoren. De op het eerste programmajaar opgenomen investeringsprojecten worden na goedkeuring ter uitvoering opgedragen aan Aquafin. De volgende programmajaren zijn richtinggevend en vormen de basis voor de opmaak van de volgende investeringsprogramma's.

De programmatie van de investeringsprojecten kan wijzigen in functie van nieuwe klemtonen in het beleid en evoluties op het terrein. Hierdoor kunnen we enerzijds vooruit kijken, maar ook voldoende ruimte voorzien om op dringende noden in te spelen.

Bij de opmaak van het optimalisatieprogramma wordt rekening gehouden met:

 • de principes van de kaderrichtlijn Water en het integrale waterbeleid;
 • de toepassing van de watertoets op de uitvoering van projecten;
 • het 'optimalisatiekarakter' van de projecten;
 • het effect van de betrokken optimalisatieprojecten op de werking van de bestaande zuiveringsinstallaties;
 • de in de zoneringsplannen vastgelegde saneringsvisie en de in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan vastgelegde overnamepunten. Daarbij wordt de graad van afkoppeling als een belangrijk criterium gehanteerd.

Raadpleeg de projecten van het OP2021 op het geoloket saneringsinfrastructuur.

Levensloop van een investeringsproject

Een investeringsproject dat aan Aquafin wordt opgedragen verloopt in zes stappen.
 1. De VMM bereidt het investeringsprogramma voor.
 2. De Vlaamse Regering keurt de doelstelling van het investeringsproject goed, waarna de bevoegde minister het project ter uitvoering opdraagt aan Aquafin.
 3. Aquafin stelt een voorontwerp (of 'technisch plan') op dat ter advisering en goedkeuring aan het Vlaamse Gewest (VMM en bekkenstructuren) wordt voorgelegd.
 4. Na goedkeuring van het voorontwerp wordt het detailontwerp opgemaakt om het project klaar te maken voor aanbesteding.
 5. Wanneer de nodige vergunningen en gronden verworven zijn, kan het werk gegund en uitgevoerd worden.
 6. Na de uitvoering van de werken volgt de oplevering en de ingebruikname.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.