Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Financiering en kostenefficiëntie / Gemeentelijk financieringsmodel

Gemeentelijk financieringsmodel

Tegen uiterlijk 2027 moeten alle waterlichamen van de lidstaten van de EU de goede toestand halen volgens de Europese kaderrichtlijn Water. Om deze doelstelling te halen, is het o.m. belangrijk om het aantal lozingen van ongezuiverd afvalwater te beperken. Hiervoor is een verdere uitbreiding van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur nodig. Daarnaast moeten de gemeentelijke rioolbeheerders het bestaande rioleringsstelsel onderhouden en tijdig vervangen. De VMM heeft een financieringsmodel ontwikkeld dat een raming geeft van de middelen die hiervoor nodig zijn.

Wat is de doelstelling van het financieringsmodel?

Het financieringsmodel speelt in op de informatiebehoefte van het Vlaams Gewest, de gemeentelijk rioolbeheerders en andere belanghebbenden. Het model biedt een antwoord op 2 onderzoeksvragen:

  • Welk ambitieniveau aan uitbreidingsinvesteringen halen we tegen 2027 met de huidige middelen?
  • Hoeveel extra middelen zijn er nodig om een gewenst ambitieniveau aan uitbreidingsinvesteringen te realiseren tegen 2027?

Hoe is het model opgebouwd?

In het gemeentelijke financieringsmodel wordt een onderscheid gemaakt tussen de periodieke inkomsten en uitgaven die deel uitmaken van de exploitatie- of gewone dienst, en de niet-periodieke inkomsten en uitgaven die tot de investerings- of buitengewone dienst behoren.

Gemeentelijk financieringsmodel

Beide delen leiden tot een afzonderlijk resultaat, respectievelijk het exploitatiesaldo en het investeringssaldo. We beschouwen een structureel negatief exploitatiesaldo als financieel onhoudbaar. Op termijn moeten de recurrente inkomsten m.a.w. voldoende zijn om de leningslasten, exploitatie-uitgaven, overheaduitgaven en andere uitgaven te dragen.

Wat zijn de resultaten van het model?

Uit de raming van de financieringsnood blijkt dat de meeste gemeenten en Vlaanderen als geheel voor belangrijke financiële uitdagingen staan. De investeringscapaciteiten en -behoeften verschillen evenwel sterk naargelang de gemeente.

Sommige gemeentelijke rioolbeheerders kunnen volgens het model alle rioleringsprojecten t.e.m prioriteit 12 van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) realiseren, omdat zij een grote financiële draagkracht hebben of omdat het rioleringsstelsel binnen hun werkingsgebied al bijna volledig uitgebouwd is. Daartegenover staat dat sommige rioolbeheerders onvoldoende middelen hebben om bijkomende uitbreidingsinvesteringen te financieren.

Het leeftijdsprofiel en de timing van de vervanging hebben een grote impact op de benodigde middelen voor de vervangingsinvesteringen. Bij een toename van de vervangingsinvesteringen zijn er dus minder middelen beschikbaar voor de uitbreidingsinvesteringen.

Hoe worden de resultaten gecommuniceerd?

In 2018 werd het rapport ‘Kosten voor riolering – een blik vooruit’ gepubliceerd dat een totaalbeeld voor Vlaanderen geeft. Naast het beantwoorden van beide onderzoeksvragen, reikt het rapport enkele mogelijkheden aan om de financiering van het rioolbeleid te optimaliseren.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.