Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Een positieve IMPAKT! op de waterkwaliteit van de Dommel en Warmbeek/Tongelreep.

Een positieve IMPAKT! op de waterkwaliteit van de Dommel en Warmbeek/Tongelreep.

IMPAKT! (Integraal MaatregelenPakket AfvalwaterKeten voor goede ecologische Toestand) zet in op drastische verbetering van de waterkwaliteit. De VMM staat onder andere in voor de monitoring van de overstorten en ontwikkelt een waterkwaliteitsmodel.

IMPAKT! wat en waarom?

Regenperiodes zorgen ervoor dat vervuild rioolwater overstort naar de waterlopen van de Dommel en Warmbeek/Tongelreep. Dat heeft nefaste effecten voor de waterkwaliteit waardoor de aanwezige fauna en flora aanzienlijk aangetast worden. IMPAKT! zoekt innovatieve en betaalbare oplossingen voor verbetering van de waterkwaliteit. IMPAKT! zet in op hydrobiologisch onderzoek naar vis, fauna en waterplanten. Er komt ook een  vluchtplaats voor vissen tijdens momenten van overstorten. Het project gaat ook meetcampagnes en virtuele modellen van rioleringen opzetten om inzicht te krijgen in de verschillende overstorten, lozingspunten en waterkwaliteit.

Doel van het IMPAKT!-project

IMPAKT! staat voor 'Integraal MaatregelenPakket AfvalwaterKeten voor goede ecologische Toestand'. Het doel van het project is om de waterkwaliteit te verbeteren in de aan elkaar Foto rivierplantjesgrenzende waterlopen in de Limburgse Kempen en Zuidoost-Brabant. Daardoor vinden duurzame populaties zoals beekprik, rivierprik, drijvende waterweegbree,... hun weg terug in de waterlopen. Verder wordt een maatregelenpakket opgesteld om de impact van lozingen op de afvalwaterketen terug te dringen.  Het IMPAKT!-project dient ten slotte als blauwdruk voor natuurherstel in waterlopen van andere deelstroomgebieden in Vlaanderen en Nederland. 

IMPAKT! in Vlaanderen

In het Vlaamse deel van het stroomgebied zijn in het kader van het IMPAKT! project de meetinspanningen aanzienlijk verhoogd en wordt er gedurende 3 jaren een intensieve meetcampagne uitgevoerd. Zo verzamelen multiparametersondes continu meetgegevens van pH, zuurstofgehalte, geleidbaarheid, ammonium en nitraat op 3 locaties op de Dommel en 1 locatie op de Warmbeek. De eerste meetgegevens tonen een duidelijke respons van milieuschadelijke stoffen in de waterloop als gevolg van overstortwerking, en deze respons neemt toe in stroomafwaartse richting naarmate er meer overstorten bij betrokken zijn. Het geplande IMPAKT investeringsproject voor behandeling van overstortwater situeert zich tussen de meetlocatie watermolen van Molhem en de meetlocatie Hoksentstraat. Doel van deze realisatie is om piekwaarden aan schadelijke stoffen af te toppen.

Grafiek metingen Impakt

Grafiek : Ammonium waarden in de Dommel als respons op overstortwerking zoals gemeten op twee overstorten

IMPAKT! in Europa

IMPAKT! kadert binnen de Europese richtlijn kaderrichtlijn Water en het Europese netwerk van beschermende natuurgebieden Natura 2000. Het project krijgt subsidies van Interreg Vlaanderen-Nederland; een Europees programma dat problemen in de grensstreek tussen België en Nederland aanpakt en grensoverschrijdende samenwerking bevordert.

Projectpartners
België

Vlaamse Milieumaatschappij

Aquafin

Infrax

Nederland Waterschap de Dommel

Type project: Interreg Vlaanderen - Nederland

Looptijd: 01/09/2016 - 31/08/2020

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.