Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte

Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte

Om veerkrachtig te kunnen reageren op een waterschaarste werkt de Vlaamse Overheid met de maatschappelijk betrokken actoren aan een instrument dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen in aanloop naar of tijdens een waterschaarste.

Waarom dit project?

De voorbije zomers met hoge temperaturen en weinig regen hebben aangetoond dat Vlaanderen kwetsbaar is voor waterschaarste. Bovendien geven de klimaatprojecties aan dat dergelijke zomers die vroeger eerder uitzonderlijk waren, vaker zullen voorkomen.

De druk op onze eindige watervoorraden zal dan ook de komende jaren toenemen. Gelukkig hebben we nog geen crisis meegemaakt waarbij er heel moeilijke keuzes moeten gemaakt worden over wie het resterende water nog kan gebruiken. We hopen uiteraard dat het kader nooit moet ingezet worden, maar we zijn beter voorbereid als het toch nodig is.

Waarom dit project?

Hoe zal het afwegingskader eruit zien?

Om de uitwerking van het afwegingskader te ondersteunen worden volgende bouwstenen ontwikkeld.

Hoe zal het afwegingskader eruit zien?

  • Droogte indicatoren: voor alle waterbehoeftige sectoren worden indicatoren opgesteld die aangeven wanneer die sector te kampen krijgt met dreigende of effectieve waterschaarste.
  • Aanbod en vraag: het wateraanbod (oppervlaktewater, grondwater, regenwater, grijswater) en de watervraag per sector worden voor de verschillende Vlaamse deelgebieden in kaart gebracht. Een globale waterbalans wordt opgemaakt die gebiedspecifiek kan toegepast worden.
  • Acties / Maatregelen: in aanloop naar een waterschaarste dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden. De maatregelen die hiervoor in aanmerking komen worden geïdentificeerd.
  • Impact – indicatoren: om de socio-economische en ecologische impact van waterschaarste te kunnen inschatten en van de baten bij het nemen van de voorzorgsmaatregelen, worden impact-indicatoren ontwikkeld.
  • Afwegingskader: er worden principes afgesproken op basis van dewelke het afwegingskader zal opgemaakt worden, gebruik makend van de impact-indicatoren.
  • Prioritair  watergebruik: er wordt een gebiedsspecifieke prioritering opgemaakt van de te nemen voorzorgsmaatregelen van het watergebruik.

Hoe verloopt het project?

Na een vooronderzoek in 2019 is de opdracht voor de uitwerking van het afwegingskader gestart op 1 januari 2020. De opdracht duurt 1 jaar.

Omdat het uitwerken van zo’n kader complex is en heel wat overleg vergt met verschillende belanghebbenden, is er een stappenplan opgemaakt om tot een zo maximaal mogelijk gedragen reactief afwegingskader te komen.

Hoe verloopt het project?

Wie is er betrokken bij het project?

Door de potentieel negatieve impact van droogte op de verschillende watergebruiken zoals regenwater, grondwater, oppervlaktewater, hergebruikt afvalwater en drinkwater, is het belangrijk dat de verschillende sectoren en de waterbeheerders zeer nauw betrokken zijn bij de uitwerking van het reactieve afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste.

Daarom hebben de Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Departement Omgeving, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie , het Departement Landbouw en Visserij, en het Agentschap Natuur en Bos de handen in elkaar geslagen om samen met de betrokken maatschappelijke actoren toe te werken naar een zo maximaal mogelijk gedragen afwegingskader. Hiermee geven zij een sterk signaal dat zij hun schouders zetten achter een maatschappelijk belangrijk instrument.

Het studiewerk en overleg voor dit onderzoekstraject is in handen van een consortium onder leiding van de KU Leuven, waarin ook Sumaqua, KPMG, Cycloop, Bodemkundige Dienst België en UA zetelen. Zij organiseren hiervoor uitgebreid overleg met de maatschappelijk betrokken actoren, zoals de provincies, de bekkencoördinatoren, de polders en wateringen, de steden en gemeenten, de crisisdiensten, en de verschillende betrokken sectoren zoals de industrie, de land- en tuinbouw en de natuur, de adviesraden, de water- en rioleringsbedrijven, de verzekeringssector, enz.

Wie is er betrokken bij het project?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.