Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Evaluatie kwaliteit waterlopen 2017

Evaluatie kwaliteit waterlopen 2017

Hoe evolueert de waterkwaliteit in Vlaanderen? En wat zijn de bronnen van waterverontreiniging?

Staalname van oppervlaktewater.

De belasting van het oppervlaktewater door bedrijven en huishoudens neemt nog altijd geleidelijk af voor de algemene parameters BZV, CZV en totaal fosfor. De metingen van nutriënten in landbouwgebied geven aan dat de belasting van het oppervlaktewater met nitraat en orthofosfaat het laatste jaar opnieuw toenam en dat de doelstellingen van MAP5 niet gehaald zullen worden.

Ook de resultaten voor de algemene fysisch-chemische parameters in 2017 geven aan dat de kwaliteit stagneert. Voor bepaalde parameters is er een lichte vooruitgang, voor andere parameters een lichte achteruitgang. De algemene kwaliteitsverbetering, zoals gemeten in de periode 2007-2013, zet zich niet altijd door.

De dalende emissies van metalen door bedrijven worden op dit moment nog niet gevolgd door verbeterde concentraties in oppervlaktewater en biota. De belangrijkste bronnen van deze metalen zijn namelijk meestal atmosferische depositie en erosie. De beperkte normoverschrijding voor metalen in oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater vormt geen risico voor het drinkwater dat geleverd wordt in Vlaanderen.

Verdere inspanningen om de normen te behalen, zoals vastgesteld in de stroomgebiedbeheerplannen, zijn noodzakelijk voor het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand in de Vlaamse waterlichamen. Rechtstreekse maatregelen alleen, zoals de heffing op de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en de optimalisatie van de saneringsinfrastructuur huishoudelijk afvalwater, zullen niet volstaan.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid