Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Evaluatie kwaliteit waterlopen 2018

Evaluatie kwaliteit waterlopen 2018

Hoe evolueert de waterkwaliteit in Vlaanderen? En wat zijn de bronnen van waterverontreiniging?

Staalname van oppervlaktewater.

De belasting van het oppervlaktewater door bedrijven en huishoudens neemt nog altijd geleidelijk af voor de algemene parameters BZV, CZV en totaal fosfor. De metingen van nutriënten in landbouwgebied geven aan dat de belasting van het oppervlaktewater met nitraat en orthofosfaat de laatste jaren opnieuw toenam.

Globaal gezien vertonen de resultaten voor de algemene fysisch-chemische parameters in 2018 een duidelijke kwaliteitsverbetering. Ook de biologische kwaliteit verbetert, al scoort nog altijd maar 4 % van de Vlaamse waterlichamen een beoordeling beter dan matig. Het behalen van de doelstelling voor de goede toestand voor de biologische kwaliteitselementen is dus nog heel veraf.

Verdere inspanningen om de normen te behalen, zoals vastgesteld in de stroomgebiedbeheerplannen, zijn noodzakelijk voor het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand in de Vlaamse waterlichamen. Rechtstreekse maatregelen alleen, zoals de heffing op de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en de optimalisatie van de saneringsinfrastructuur huishoudelijk afvalwater, volstaan niet.

Lees het rapport Jaarverslag Water 2018

De bespreking van de verschillende waterkwaliteitsaspecten vind je in aparte thematische rapporten:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.