Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Evaluatie kwaliteit waterlopen 2016

Evaluatie kwaliteit waterlopen 2016

Hoe evolueert de waterkwaliteit in Vlaanderen? En wat zijn de bronnen van waterverontreiniging?

Staalname van oppervlaktewater.

De belasting van het oppervlaktewater door bedrijven en huishoudens neemt nog steeds geleidelijk af voor de algemene parameters BZV, CZV, totaal stikstof en totaal fosfor. De metingen van nutriënten in landbouwgebied geven aan dat de belasting van het oppervlaktewater met nitraat en orthofosfaat de laatste jaren stabiel blijven en dat de doelstellingen van MAP5 niet gehaald zullen worden.

Ook de resultaten voor de algemene fysisch-chemische parameters in 2016 geven aan dat de kwaliteit stagneert: voor bepaalde parameters is er een lichte vooruitgang, voor andere parameters een lichte achteruitgang. De algemene kwaliteitsverbetering, zoals gemeten in de periode 2007-2013, zet zich niet altijd door.

Verdere inspanningen zullen dus nodig blijven om de normen te halen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van een goede ecologische toestand in onze watersystemen. Voor het behalen van een goede ecologische toestand moet een waterlichaam immers goed scoren voor zowel fysische en chemische parameters als voor alle biologische waterkwaliteitsparameters.

 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid