Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Evaluatie kwaliteit waterlopen 2015

Evaluatie kwaliteit waterlopen 2015

Hoe evolueert de waterkwaliteit in Vlaanderen? En wat zijn de bronnen van waterverontreiniging?

Staalname van oppervlaktewater.

Globaal genomen behoren de resultaten voor de algemene fysisch-chemische parameters in het oppervlaktewater in 2015 tot de gunstigste van de afgelopen twee decennia. Het aantal meetplaatsen dat voldoet aan de typespecifieke norm is het hoogst sedert het begin van de metingen voor totaal fosfor (8%), orthofosfaat (24%) en totaal stikstof (35%). Voor opgeloste zuurstof is de gemiddelde concentratie de op één na hoogste sedert de start van de metingen. 

De parameters biochemisch zuurstofverbruik, chemisch zuurstofverbruik, totaal fosfor en totaal stikstof zijn een maatstaf voor de totale belasting van het oppervlaktewater. Voor deze vier parameters is de belasting gedaald in de periode van 2010 tot 2015.

Mogelijke bronnen van waterverontreiniging zijn onder meer huishoudens, bedrijven, landbouw en diffuse bronnen. Voor huishoudens en bedrijven kan de verontreiniging zowel rechtstreeks als via rioolwaterzuiveringsinstallaties in het oppervlaktewater terechtkomen.

De belangrijkste bronnen van verontreiniging in 2015 zijn naargelang de stof :

  • de huishoudens voor BZV en CZV;
  • de landbouw voor de nutriënten Nt en Pt. 
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid