RWZI's worden als een bron behandeld, waarbij de berekende vrachten van de primaire bronnen (bv. huishoudens, bedrijven) die via de RWZI geloosd worden, uit de berekende totale netto-emissie gehaald worden en vervangen worden door RWZI-effluentvrachten uit metingen.

Bron: VMM

Cijfers in Excel