Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie / Vissen

Vissen

Vissen zijn een belangrijke indicator voor de waterkwaliteit. In Vlaanderen wordt vis gemonitord door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

De aanwezige visfauna is een belangrijke indicator voor de toestand van het oppervlaktewater. Een ontoereikend gehalte aan opgeloste zuurstof in het water maakt visleven onmogelijk. Ook allerlei toxische stoffen kunnen nefast zijn voor de aanwezige soorten vissen. Een te beperkt doorzicht kan er dan weer voor zorgen dat visueel jagende roofvissen geen prooien meer kunnen vinden. Bovendien moeten vissen ook kunnen migreren en de juiste habitat vinden om te paaien. Daarvoor is een goede structuurkwaliteit (hydromorfologie) van de waterlopen noodzakelijk; er mogen ook geen migratieobstakels aanwezig zijn. Tot slot kan ook de aanwezigheid van invasieve soorten een bedreiging vormen voor de inheemse soorten.

In de Europese kaderrichtlijn Water is vis dan ook opgenomen als biologisch kwaliteitselement voor de beoordeling van de ecologische toestand.

In Vlaanderen doet het INBO monsternemingen van visfauna en beoordeelt het die aan de hand van de visindex.

De resultaten van dat meetnet stelt het INBO beschikbaar op het Vis Informatie Systeem (kortweg VIS). Het VIS is een interactieve databank waarin onder meer gegevens van visbemonsteringen en beoordelingen aan de hand van de visindex kunnen worden geraadpleegd.

Meer informatie over de visstand in Vlaanderen vind je op www.inbo.be.

Raadpleeg het Vis Informatie Systeem

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.