Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Bouwen / Drainage van grondwater

Drainage van grondwater

Op bijna elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Maar hoe pak je die het beste aan? Met een duurzame aanpak kun je het ecosysteem in evenwicht houden en een flinke duit besparen.

Denk aan de milieueffecten

Een (bron)bemaling heeft altijd een rechtstreekse impact op de grondwaterspiegel. Een verlaging van het grondwaterpeil kan leiden tot:

  • wijzigingen in de wortelzone van de vegetatie (verdroging);
  • wijzigingen in de grond- en bodemstabiliteit van de omgeving, met bv. verzakkingen of inknikkingen tot gevolg;
  • de droogtrekking van vijvers en plassen, met een verlies van aquatische fauna en flora tot gevolg.

Kies voor de meest duurzame aanpak van je bemalingswater

Om de negatieve milieueffecten te beperken, worden (bron)bemalingen gereglementeerd door VLAREM. Je bent verplicht een welbepaalde volgorde in de aanpak van uw bemalingswater te respecteren:

  1. Infiltratie. Breng het onttrokken grondwater terug in de grond buiten de onttrekkingszone met behulp van infiltratieputten, -bekkens of -grachten. 
  2. Afvloeiing. Als lokale infiltratie om technische redenen niet gaat, loos je het bemalingswater best in het dichtstbijzijnde regenwaterstelsel. Je mag daarbij echter geen wateroverlast voor derden veroorzaken. 
  3. Lozing op de riolering. Dit is je laatste alternatief. Maar opgelet: voor volumes hoger dan 10 m³/u die je loost in de openbare riolering aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, heb je een schriftelijke toestemming van Aquafin nodig en kan er een vergoeding aangerekend worden.

Vraag hier je bemaling aan

 

 

Lozing op de riolering van meer dan 10 m³/u = heffing betalen

Aquafin onderzoekt elke bemalingsaanvraag om in te schatten wat de gevolgen van de lozing kunnen zijn op het rioleringsstelsel en op het zuiveringsproces.  Onoordeelkundig lozen op de riolering kan immers leiden tot  veelvuldig werken van overstorten en zal leiden tot verdunning van het afvalwater, wat zeer nadelig kan zijn voor de werking van de zuiveringsinstallaties.  Op basis daarvan geeft Aquafin al dan niet de toestemming om te lozen op de riolering en onderzoekt ze of er een vergoeding aan de lozer zal worden doorgerekend. De vergoeding wordt berekend met de heffingsformule die ook wordt toegepast voor de lozingen van bedrijfsafvalwater en die beschreven staat in de milieuwetgeving.

Indien door de lozing specifieke ingrepen noodzakelijk zijn om de zuiveringsnormen op het zuiveringsstation te  behalen, worden ook deze bijkomende exploitatiekosten aan de lozer doorgerekend. Aquafin zal alle lozingen die zonder toelating plaatsvinden, melden  aan de bevoegde instanties. Dit zal een terugvordering van de kosten of een aanrekening van de heffing tot gevolg hebben.

Let wel, niet in alle gevallen moet je een heffing betalen. Uitgebreide info over deze heffing vind je in de rubriek heffingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.