Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Bouwen / Ontwerp en keuring huisriolering / Keuring privéwaterafvoer

Keuring privéwaterafvoer

In een aantal gevallen is een keuring van de privéwaterafvoer verplicht.

Er worden meer en meer gescheiden rioleringsstelsels aangelegd in Vlaanderen. Een foutieve aansluiting op deze riolering heeft een aanzienlijk grotere impact dan bij een gemengd stelsel. Toezicht hierop wordt dus belangrijker. Maar je kan het evengoed zien als een extra controle op het werk geleverd door jouw aannemer.

Meer info vind je in het algemeen waterverkoopreglement.

Bekijk ook de veelgestelde vragen eens.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht:

  1. vóór de eerste ingebruikname; 
  2. bij belangrijke wijzigingen; 
  3. na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant; 
  4. bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van VLAREM.

Onder ‘belangrijke wijzigingen’ wordt verstaan: alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen.

Deze verplichting geldt sinds 1 juli 2011.

Bij de keuring wordt op het privédomein nagekeken of enerzijds de scheiding van afval- en regenwater en anderzijds de aansluiting van beide waterstromen op de openbare riolering, conform is met de wettelijke en technische voorschriften. De manier waarop dit gebeurt, hangt af van de situatie ter plaatse: de keurder kan verschillende technieken en hulpmiddelen zoals rookmachines, onschadelijke kleurstoffen, geluidsbronnen en camera-inspectie gebruiken. Op basis van het onderzoek kan de keurder de afwateringssituatie beoordelen.

Als de privéwaterafvoer niet conform de wettelijke en technische voorschriften is, moet de exploitant van het openbaar rioleringsnetwerk maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de particulier de nodige aanpassingen voorziet. De exploitant kan bijvoorbeeld de aansluiting op de riolering weigeren of beperken zolang de waterafvoer niet voldoet aan de voorschriften.

Als de privéwaterafvoer wordt goedgekeurd, levert de keurder een keuringsattest af aan de klant of titularis. Het keuringsattest bevat ten minste de volgende gegevens:

  • het adres van de keuring; 
  • de datum van de keuring; 
  • de naam van de keurder; 
  • de beslissing (conform of niet-conform); 
  • mogelijke aandachtspunten; 
  • het type van keuring; 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.