Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Afvalwater / Gezuiverd afvalwater aanbieden

Gezuiverd afvalwater aanbieden

Wil je gezuiverd afvalwater aanbieden aan derden voor irrigatie en bewatering? Vraag tijdig je grondstofverklaring aan.

We worden in Vlaanderen steeds vaker geconfronteerd met langere droogteperiodes. Diverse sectoren zijn daarom structureel op zoek naar alternatieve waterbronnen bv. voor toepassingen in de land- en tuinbouw en bij het beheer van openbaar groen. Bij waterschaarste door droogte kan gezuiverd bedrijfsafvalwater, dat normaal geloosd wordt, soms een oplossing bieden.

Waarom een grondstofverklaring en hoe aanvragen?

Voor elke afvalstof die je als grondstof ter beschikking stelt aan een afnemer, vraag je een grondstofverklaring aan. Dat is ook zo als je gezuiverd bedrijfsafvalwater wil aanbieden als bedrijf. De grondstoffenverklaring biedt zo rechtszekerheid in het kader van de afvalstoffen- en afvalwaterwetgeving, zowel voor je bedrijf als voor de afnemer.

Het aanvragen van deze grondstofverklaring gebeurt bij de OVAM  (https://www.ovam.be/grondstofverklaringen). De behandeling van de aanvraag bedraagt 60 kalenderdagen, maar kan worden opgeschort wanneer bepaalde gegevens ontbreken om een beslissing te kunnen nemen.

Risico’s inschatten: cruciale stap voor veilig gebruik van gezuiverd afvalwater

Het gebruik van gezuiverd afvalwater is niet altijd zonder risico’s. Afhankelijk van de toepassing kan het hier gaan over risico’s voor de gebruiker, derden (een omwonende of een voorbijganger), de voedselveiligheid en het milieu.

Wanneer sommige risico’s te groot zijn om het voorziene gebruik toe te laten, kunnen specifieke voorwaarden worden opgelegd wat betreft de kwaliteitseisen, de kwaliteitsbewaking én het gebruik.

Dat gebeurt door een risico-evaluatie die gekoppeld wordt aan de beoordeling van de aanvraag voor een grondstofverklaring. Voor die evaluatie werkt de OVAM samen met de relevante betrokken overheden. Als deze risico-evaluatie voorwaarden oplegt, dan worden die meegenomen in de afgeleverde grondstofverklaring. Het respecteren van deze voorwaarden is dus cruciaal.

Wat bevat je aanvraag ?

Om de beoordeling van je aanvraag vlot te laten verlopen en om een risico-evaluatie mogelijk te maken, bevat je aanvraag de volgende informatie.

 1. Onder rubriek ‘Monster en analyse’: Karakterisatie van het gezuiverd afvalwater

  De kwaliteit van het water is zeer bepalend voor het gebruik. Het is dan ook van belang om een beeld te krijgen van de kwaliteit. De volgende informatie wordt minimaal aangeleverd:

  • Representatieve en recente analyseresultaten voor ALLE parameters opgelegd in de vergunning
  • Representatieve analyseresultaten voor de volgende microbiologische parameters:
   • Telling kolonies bij 22°C
   • E.coli (kve/100 ml)
 2. Onder rubriek ‘gebruik’: beoogde duur van de levering

  De beoogde duur van het gebruik is een bepalende factor bij de risico-evaluatie. Specifieer dit voldoende in je aanvraag. Waar bij een gebruik voor korte duur vooral de risico’s voor voedselveiligheid en gezondheid spelen, wordt bij gebruik voor langere duur ook de eventuele impact op het milieu (bodem, grondwater, etc.) in rekening gebracht.

 3. Onder rubriek ‘toepassing : technische en milieuspecificaties’: beoogde toepassingen, de locatie en wijze van gebruik

  Geef, voor zover reeds bekend, duidelijk aan waarvoor, waar en hoe het  gezuiverd afvalwater zal worden gebruikt.  Ook deze factoren zijn van belang bij de risico-evaluatie.

Nog enkele praktische tips bij het invullen van bepaalde velden van de aanvraag:
 • Veld ‘Herkomst’: Kies één van de 3 standaardtypes afvalwaters of ‘andere’ als je afvalwater niet onder deze standaard types valt;
 • Veld ‘Grondstof’: Kies hier ‘andere’;
 • Veld ‘EURAL’: Kies hier ‘000000’;
 • Veld ‘gevaarlijke stoffen’: Nee;
 • Veld ‘CAS nr.’: Niet verplicht;
 • Onderzoeksrapport: Verplicht om hier een document op te laden. Aangezien de risico-evaluatie door de overheid wordt uitgevoerd, volstaat het in het document te verwijzen naar de risico-evaluatie die door de overheid zelf zal worden uitgevoerd.

Wat met de heffing op afvalwater en de mestwetgeving?

De bestaande wetgeving voor het betalen van heffing op afvalwater blijft gelden. Als je als bedrijf effluent aanbiedt aan een afnemer, wordt het afvalwater niet vrijgesteld van heffingen. Bij bedrijven waarvoor de heffing berekend wordt op basis van een meet- en bemonsteringscampagne, kan het effluent enkel worden aangeboden na de meet-en bemonsteringsinstallatie.

De mestwetgeving is van toepassing op het vervoer en het spreiden, zowel als het effluent gesproeid wordt als bij afvoer per as. Lees meer op de website van de VLM.

De VMM streeft via een doordacht adviesbeleid naar een minimale verontreiniging van het milieu met oog voor de economische realiteit. Daarnaast volgt de VMM de lozingen van bedrijven op via haar meetnet bedrijfsafvalwater en het integraal milieujaarverslag.

» Over VMM

De Waterwegwijzer maakt je wegwijs in de wereld van watervriendelijk en doordacht (ver)bouwen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.