Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / WaterRegulator: terugblik op 2019 / Tariefregulering drinkwatervoorziening

Tariefregulering drinkwatervoorziening

De watermaatschappijen kunnen sinds 2016 geen tariefverhoging toepassen of nieuwe tarieven invoeren voor het doorrekenen van de kosten voor productie en levering van water bestemd voor menselijke consumptie aan de abonnees zonder voorafgaandelijke aanvraag en akkoord van de WaterRegulator. De WaterRegulator ziet toe op de correcte toepassing van de tariefreguleringsmethode.

Tarieven 2020

De tariefreguleringsmethode voorziet in een jaarlijkse indexering van het tarief. Eind 2019 werden de geïndexeerde maximumtarieven voor de berekening van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur voor verbruik in 2020 voor elke watermaatschappij vastgelegd door de WaterRegulator. Drie watermaatschappijen gaven aan lagere tarieven dan het maximumtarief te zullen toepassen in 2020. Hoewel decretaal toegelaten, strookt deze handelswijze niet met de reguleringsmethode. De watermaatschappij geeft hiermee immers aan dat het lopende tariefplan niet (meer) strookt met de realiteit. De WaterRegulator zal daarom deze vaststelling meenemen in de opvolging van het huidige tariefplan en bij de beoordeling van een nieuw tariefplan.

Opvolging tariefplannen

De WaterRegulator volgt de lopende tariefplannen van de watermaatschappijen op via een jaarlijkse opvolgingsrapportering over het voorgaande jaar. De opvolgingsrapportering heeft als doel transparantie te brengen in de voortgang van het tariefplan. Wanneer de WaterRegulator bepaalde afwijkingen vaststelt kan vanaf halverwege de tarifaire periode ingegrepen worden. In 2019 werd daarom een diepgaande analyse van de opvolgingsrapporteringen over 2017 en 2018 opgezet die jaarlijks herhaald zal worden. Over de vaststellingen werden vragen gesteld aan de respectievelijke watermaatschappijen. De vaststellingen uit de analyses zullen na bespreking met de watermaatschappijen ieder jaar ontsloten worden om zo de transparantie te verhogen.

Richtlijnen aanvraag éénmalige tarieven en capaciteitsvergoedingen

In afwachting van een specifieke regulering van de éénmalige tarieven en capaciteitsvergoedingen, stelde de WaterRegulator richtlijnen op voor de aanvraag van deze tarieven in lijn met de huidige tariefmethodologie. Zo mag de wijziging niet interfereren met de inkomsten in het tariefplan, moet de noodzakelijkheid van het tarief gemotiveerd worden en dient de watermaatschappij te onderbouwen hoe het tarief wordt bepaald.

Meer over:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.