Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / WaterRegulator - Activiteitenverslag 2020 / Tariefregulering drinkwatervoorziening

Tariefregulering drinkwatervoorziening

De waterbedrijven kunnen zonder voorafgaandelijk akkoord van de WaterRegulator geen tariefverhoging toepassen of nieuwe tarieven invoeren voor het doorrekenen van de kosten voor productie en levering van water bestemd voor menselijke consumptie aan de abonnees. De WaterRegulator ziet toe op de correcte toepassing van de tariefreguleringsmethode.

Tarieven 2021

De tariefreguleringsmethode voorziet in een jaarlijkse indexering van het tarief. Eind 2020 werden de geïndexeerde maximumtarieven voor de berekening van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur voor verbruik in 2021 voor elk waterbedrijf vastgelegd door de WaterRegulator. Drie waterbedrijven gaven aan lagere tarieven dan het maximumtarief te zullen toepassen in 2021. Hoewel decretaal toegelaten, doorkruist deze handelswijze de reguleringsmethode. De watermaatschappij geeft hiermee immers aan dat het lopende tariefplan niet (meer) strookt met de realiteit. De WaterRegulator zal daarom deze vaststelling meenemen bij de beoordeling van het nieuwe tariefplan van deze waterbedrijven.

Opvolging tariefplannen

De WaterRegulator volgt de lopende tariefplannen van de waterbedrijven op via een jaarlijkse opvolgingsrapportering. De opvolgingsrapportering heeft als doel transparantie te brengen in de voortgang van het tariefplan. Over de vaststellingen bij de opvolging in 2020 werden vragen gesteld aan de respectievelijke waterbedrijven. De vaststellingen uit de analyses zullen na bespreking met de waterbedrijven ruimer ontsloten worden om zo de transparantie te verhogen.

Consultatie eenmalige tarieven

Eénmalige tarieven zijn tarieven die de waterbedrijven toepassen voor het doorrekenen van kosten voor specifieke, vaak éénmalige dienstverlening aan hun abonnees. In 2020 hadden alle waterbedrijven samen 778 unieke éénmalige tarieven. De omzet uit de éénmalige tarieven bedraagt zo'n 46 miljoen euro (7% van de totale omzet van de drinkwateractiviteit). Naar aanleiding van deze vaststellingen stelde de WaterRegulator een plan van aanpak op om de regulering van éénmalige tarieven aan te scherpen en zo de transparantie te verhogen en de tarifering te vereenvoudigen. Enerzijds streeft de WaterRegulator naar een reductie in de diensten waarvoor het waterbedrijf buiten de integrale waterfactuur kosten kan aanrekenen en anderzijds zal het waterbedrijf inzicht geven in de onderliggende reden voor tariefverschillen tussen de waterbedrijven voor gelijkaardige diensten. In de loop van 2020 consulteerde de WaterRegulator de belanghebbenden over de noodzakelijkheid van éénmalige tarieven.

Onderzoek verfijning tariefreguleringmethodologie

In 2020 liet de WaterRegulator onderzoeken of de tariefreguleringsmethode verfijnd kan worden, met het oog op de volgende tarifaire periode 2023-2028. Het doel van het onderzoek was te voorzien in onderbouwing en concrete aanpassingen ter verfijning van de tariefmethodologie en -rapportering met specifiek aandacht voor efficiëntieverbeteringen, investeringsregulering en normering van boekhoudkundige aspecten. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis waarmee in 2021 voorstellen voor verfijning uitgewerkt worden.

Meer over

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.