Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / November 2020 / Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater vanaf 1 februari 2021

Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater vanaf 1 februari 2021

12-11-2020
Bedrijfsafvalwater mag nooit leiden tot de achteruitgang van de toestand van het waterlichaam waarin wordt geloosd. Ook de doelstellingen voor dat waterlichaam moeten haalbaar blijven. Daarom zal de VMM vanaf 1 februari 2021 in de vergunningsprocedure de impact van het bedrijfsafvalwater op een nieuwe manier screenen. De nieuwe impactbeoordeling zal ook deel uitmaken van het MER-beoordelingskader.

 

Update 23/12/2020: Het nieuwe toetsingskader zal worden toegepast op alle aanvragen die worden ingediend vanaf 1 februari 2021 i.p.v. 1 januari.

Wezer-arrest met grote impact

De nieuwe impactbeoordeling komt er naar aanleiding van het zogenaamde Wezer-arrest. In dat arrest van 1 juli 2015 stelt het Europese Hof van Justitie dat als een overheid een project of een lozing wil vergunnen, de aanvraag moet getoetst worden aan de waterkwaliteitseisen van de Europese kaderrichtlijn Water.

WaterkwaliteitMaar wat betekent dat voor Vlaanderen, waar  we op veel plaatsen de milieukwaliteitsdoelstellingen voor onze waterlichamen niet halen?  Iedere bijkomende lozing zorgt dan in principe voor een ‘achtergang’. Een (te) strikte toepassing van het Wezer-arrest zou betekenen dat bijkomende lozingen niet meer kunnen vergund worden, terwijl we weten dat heel wat projecten of activiteiten geen relevante impact hebben op de toestand van een waterlichaam.

Om het Wezer-arrest in Vlaanderen toe te passen, werkte de VMM een stappenplan voor de impactbeoordeling van bedrijfsafvalwater uit.

Het stappenplan fungeert als een soort trechter waarbij enkel de lozingen met een impact op het halen van de doelstellingen of het risico op achteruitgang worden weerhouden.

9 stappen om de impact in te schatten

ImpactbeoordelingIn 9 stappen wordt de impact van bestaande of nieuwe ( uitgebreide) lozingen geëvalueerd. Het stappenplan start met een voortoets die inschat of een volledige impactbeoordeling zinvol is. Daarna wordt de mogelijke impact op het waterlichaam stap voor stap in kaart gebracht.

Op basis van de impactbeoordeling formuleert de VMM haar eindadvies over de lozing en (eventuele) bijkomende acties die in de vergunning moeten opgenomen worden. In sommige dossiers zal bijvoorbeeld gevraagd worden om meer uitgebreide zuiveringstechnieken (BBT+) toe te passen, zodat de geloosde concentratie  beperkt wordt.

Het stappenplan biedt voor bestaande lozingen ook een rekentool aan om de kostprijs van BBT+ maatregelen (bv. extra waterzuivering) in te schatten en te toetsen aan de economische draagkracht van het bedrijf. Daarnaast houdt het stappenplan ook rekening met het feit dat de industrie niet altijd verantwoordelijk is voor het niet behalen van de doelstellingen. De gevraagde inspanningen moeten proportioneel zijn met de verantwoordelijkheid van de doelgroep.

Zal de impactbeoordeling invloed hebben op jouw project?

Bedrijven kunnen nu al zelf de impactbeoordeling voorbereiden en zo op voorhand nakijken of het een effect zal hebben op hun project. Naast het stappenplan en een rekentool biedt de VMM verschillende hulpmiddelen aan om de impact van een  lozing duidelijk in kaart te brengen.

De impactbeoordeling bedrijfsafvalwater zal toegepast worden op alle nieuwe omgevingsvergunningen en MER-procedures vanaf 1 februari 2021.

Bereid de impactbeoordeling voor jouw project voor »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van november 2020.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.