Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juli 2022 / Beoordelingskader PFAS bij lozing afvalwater of lozing bemalingswater

Beoordelingskader PFAS bij lozing afvalwater of lozing bemalingswater

18-07-2022
Een van de bronnen van PFAS-verspreiding is de lozing van afvalwater in oppervlaktewater en rioleringen. Bedrijven die afvalwater willen lozen, moeten daarvoor een toelating aanvragen via de omgevingsvergunning. Het is de bevoegde overheid (gemeente, provincie, minister) die een beslissing neemt over de omgevingsvergunning op basis van o.a. het advies van de VMM. De VMM berekent in haar advies ook de impact van een lozing op het ontvangende oppervlaktewater en bekijkt of die lozing verenigbaar is met de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water.

Bij die toetsing gaat de VMM na of de toestand van de waterloop (of waterlichaam) waarin wordt geloosd niet achteruitgaat en de doelstellingen voor die waterloop haalbaar blijven. Dit is het zogenaamde Wezer-stappenplan dat er kwam naar aanleiding van het Wezer-arrest van het Hof van Justitie van 1 juli 2015 (zaak C-461/13).

Voor PFAS is er, met uitzondering van PFOS, voor afvalwater nog geen officiële norm. Om de impact te beoordelen van potentieel met PFAS verontreinigd afvalwater houdt de VMM rekening met de gemeenschappelijke druk van alle PFAS verbindingen samen. De VMM past hierbij de redenering van Europa toe dat alle PFAS-verbindingen bijdragen tot de totale PFAS-impact en dus als groep moeten bekeken worden. Door de onaanvaardbare bijkomende druk moeten de PFAS-verbindingen allemaal zo ver mogelijk gezuiverd worden. De VMM hanteert de huidige rapportagegrens van 100 ng/l per stof hierbij als richtwaarde.

Bij individuele aanvraagdossiers kunnen er tijdens de vergunningsprocedures bijkomende afwegingen inzake risico’s worden gemaakt, wat aanleiding kan geven tot specifieke vergunningsvoorwaarden.

Dit handelingskader is opgenomen in het tweede tussentijdse rapport van de Vlaamse opdrachthouder PFAS en wordt door VMM toegepast in afwachting van een definitief normenkader.

Meer weten over de impactbeoordeling van bedrijfsafvalwater 
Tijdelijk VMM-kader bemalingswater in afwachting van nieuwe inzichten en wetgeving

Ook voor de lozing van bemalingswater werkt de VMM met datzelfde tijdelijk kader, in afwachting van bijkomende inzichten en van nieuwe wetgeving die momenteel in voorbereiding is. De richtlijnen zijn gericht naar de bouwsector en de lokale vergunningverleners. De VMM werkt hiervoor samen met OVAM en relevante stakeholders.

Voor de behandeling van bemaling wordt achtereenvolgens de voorkeur gegeven aan:

  1. Het maximaal beperken van bemaling
  2. Lokaal weer in de ondergrond brengen van het bemalingswater. Gezien de droogteproblematiek is het vanzelfsprekend dat onttrokken water zoveel mogelijk terug in de bodem wordt gebracht. Ook kwalitatief kan het interessanter zijn om water ter plaatse te houden i.p.v. het af te voeren.
  3. Alleen voor het deel van het bemalingswater waarvoor voorgaande opties niet kunnen, kan er geloosd worden in een waterloop. Kan ook dat niet, dan in de riolering.
  4. Voor de impactbeoordeling van PFAS in bemalingswater houden we rekening met praktische overwegingen enerzijds en het juridische kader anderzijds.
  • De beschikbare zuiveringstechnieken hebben enerzijds een kost en anderzijds ook hun beperkingen. De VMM gaf daarom aan VITO de opdracht om een BBT-onderzoek (beste beschikbare technieken) uit te voeren om na te gaan welke huidige nieuwe technieken haalbaar zijn en tegen welke kostprijs. Dit onderzoek loopt momenteel nog. 
  • Daarnaast moeten de bestaande wetgevende kaders gerespecteerd worden. Dit is vooral de VLAREM-regelgeving in afstemming met de bodemwetgeving (Bodemdecreet, ontwerpbodemsaneringskader PFAS) en andere relevante beschikbare normenkaders (bv. Europees normenkader drinkwater). Voor dat laatste vroeg de VMM ook verduidelijking aan Europa om de bewegingsruimte hierin af te bakenen. De wetgeving inzake de bescherming van grondwater is terecht erg streng aangezien het belangrijk is om onze strategische watervoorraden genoeg te beschermen.

In afwachting van meer duidelijkheid rond de haalbaarheid van een doorgedreven zuivering (in functie van de uitkomst van het BBT-onderzoek), moet elke lozing van PFAS-houdend bemalingswater zo ver mogelijk gesaneerd worden. De huidige rapportagegrens van 100 ng/l per stof geldt hierbij als uitgangspunt. Ook wordt als uitgangspunt een groepsnorm voor PFAS van 500 ng/l gehanteerd.

Bij individuele aanvraagdossiers kunnen er tijdens de vergunningsprocedures bijkomende afwegingen inzake risico’s worden gemaakt, hetgeen aanleiding kan geven tot specifieke vergunningsvoorwaarden.

Dit handelingskader is opgenomen in het tweede tussentijdse rapport van de Vlaamse opdrachthouder PFAS en wordt door VMM toegepast in afwachting van een definitief normenkader.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.