Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen

7/07/2014 - Deze plannen bepalen wat Vlaanderen kan doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen.

Deze plannen bepalen wat Vlaanderen kan doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen.

Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die bepalen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd moet worden, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Tot 8 januari 2015 kan iedereen de ontwerpen van de plannen raadplegen en er op reageren via de website www.volvanwater.be.

Waarom zijn de plannen belangrijk?

Op www.volvanwater.be krijg je per gemeente, per bekken of per grondwatersysteem een overzicht van de relevante planonderdelen en acties.

De ontwerpplannen geven concrete antwoorden op belangrijke vragen zoals: hoe kunnen we de toestand van de waterlopen en het grondwater verbeteren? Hoe kunnen we ons nog beter beschermen tegen overstromingen en wateroverlast?

Ook al is de waterkwaliteit van onze waterlopen de laatste decennia aanzienlijk verbeterd, toch staan we nog ver af van de gewenste 'goede toestand'. Bovendien kampt Vlaanderen niet alleen regelmatig met wateroverlast, ook verdroging en waterschaarste zijn thema's om rekening mee te houden en ook hierbij is de kwaliteit van water zeer belangrijk. De watervoorraden staan onder druk en ook de kwaliteit van het grondwater kan beter. Proper water lijkt immers vanzelfsprekend, maar de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen is beperkt.

Hoe verloopt het openbaar onderzoek?

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 kan elke burger, organisatie of bedrijf de ontwerpen van de plannen inkijken via de website www.volvanwater.be en er op reageren. Er wordt ook advies gevraagd aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en de bekkenstructuren.

Reageren op de plannen doe je via het digitale inspraakformulier. Alle opmerkingen en adviezen worden nadien onderzocht en kunnen tot een aanpassing van de plannen leiden. De Vlaamse Regering zal de stroomgebiedbeheerplannen eind 2015 definitief vaststellen.

In de informatiezuilen van bibliotheken en openbare gebouwen vind je een folder over het openbaar onderzoek. Je kan de folder ook digitaal raadplegen op www.volvanwater.be.

In het najaar volgen nog op verschillende locaties in Vlaanderen informatievergaderingen.

Waarom worden stroomgebiedbeheerplannen gemaakt?

De Europese kaderrichtlijn Water (2000) verplicht de lidstaten om de zes jaar waterbeheerplannen op te maken per stroomgebieddistrict. Vlaanderen ligt voor het grootste deel in het stroomgebieddistrict van de Schelde en voor een kleiner deel in het stroomgebieddistrict van de Maas. De kaderrichtlijn Water streeft ernaar de Europese wateren terug in een goede toestand te brengen.

De Overstromingsrichtlijn (2007) verplicht de lidstaten om overstromingsrisicobeheerplannen op te maken met maatregelen die overstromingsrisico's beperken en de bevolking, economische activiteiten, ecosystemen en het cultureel erfgoed beschermen.

Beide Europese richtlijnen werden omgezet in het decreet Integraal Waterbeleid.

Vlaanderen opteerde er voor om geen afzonderlijke overstromingsrisicobeheerplannen te maken en heeft deze geïntegreerd in de stroomgebiedbeheerplannen. De doelstellingen van de Overstromingsrichtlijn zijn wel niet gebonden aan de termijnen van de kaderrichtlijn Water.

De voorgestelde maatregelen zetten in op 'meerlaagse waterveiligheid', d.w.z. een mix van protectieve (bv. dijken of wachtbekkens), preventieve (resiliënt bouwen) en paraatheidsverhogende (bv. overstromingsvoorspellingen) maatregelen. De meerlaagse waterveiligheid kan de risico's het sterkst terugdringen.

Stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen

Naast beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebieddistricten van Schelde en Maas, stelt Vlaanderen ook deelplannen op per bekken (Vlaanderen is ingedeeld in 11 bekkens) en per grondwatersysteem (het grondwater is ingedeeld in zes grondwatersystemen). Vanuit een visie die specifiek is voor het bekken of voor het grondwatersysteem worden gebiedsgerichte acties voor het bekken of het grondwatersysteem voorgesteld.

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

Het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 wordt georganiseerd door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). De CIW staat o.a. in voor de ambtelijke voorbereiding van de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen en voor de coördinatie en afstemming tussen de verschillende actoren van het waterbeleid. De CIW is ook de bevoegde autoriteit in Vlaanderen voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Meer informatie over de CIW en over het integraal waterbeleid lees je via www.integraalwaterbeleid.be.

Document acties

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.