Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Nieuwe fase werken stuwsluis Aalst

Nieuwe fase werken stuwsluis Aalst

24-01-2022
In Aalst bouwt de Vlaamse Waterweg NV naast een nieuwe stuw ook een nieuwe sluis en worden de oevers heringericht. Ondertussen maakt de stad meer ruimte vrij om te wonen langs het water. Op terrein werd al heel wat werk verzet. Nu het jaagpad langs de Dender opnieuw opengesteld is, is de aannemer gestart met de baggerwerken. De VMM houdt daarbij de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten, zodat vissen niet in de problemen komen.

Vervanging stuw en sluis

De stuw en sluis in Aalst worden volledig vervangen. Het nieuwe complex ligt een kilometer verderop, vlakbij de spoorwegbrug. Door de komst van de nieuwe stuw zal het waterpeil van de Dender tussen de huidige en de nieuwe stuw dalen, waardoor de bodem verlaagd en de oever aangepast moeten worden. Naast de stuw en sluis werd een nieuw bedieningsgebouw gebouwd met een uniek uitkijkplatform. Er komt later ook een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Een vispassage maakt het voor vissen makkelijker om voorbij de stuw en de sluis te zwemmen.

Baggerwerken

Nu de oeververdediging is gebouwd en het jaagpad sinds 6 december 2021 opnieuw in gebruik is, is de aannemer gestart met de baggerwerken. Het volledige pand tussen de bestaande en de nieuwe sluis wordt gebaggerd. Van zodra deze baggerwerken goed gevorderd zijn, kan er gestart worden met de bouw van de nieuwe vispassage en de fietsers- en voetgangersbrug. In een latere fase worden de oude stuw en sluis afgebroken.

Tijdens deze baggerwerken wordt de Dender ook rechtgetrokken ter hoogte van de nieuwe stuwsluis. Een eerste stap is het uitgraven van de grond tussen de nieuwe stuwsluis en de huidige Dender. Hiervoor worden de oude oeververdedigingen afgebroken. Er wordt gestart met de opwaartse kant, tussen het dienstbrugje op de werf en de spoorwegbrug over de Dender, waardoor er voor de allereerste keer Denderwater in de nieuwe stuwsluis zal stromen! Enkele weken later wordt ook de oeververdediging aan de afwaartse kant afgebroken, en is de nieuwe stuwsluis volledig verbonden met de Dender.

Aandacht voor vissen

Deze werken zijn een noodzakelijke stap in de bouw van de nieuwe stuw en sluis, maar hebben ook een impact op de huidige bewoners van de Dender, namelijk de vissen. Bij het uitbreken van de oeververdedigingen zal er heel wat woeling in het water zijn, wat niet zo goed is voor de vissen. Om de impact op de vispopulatie tot een minimum te beperken, worden de werken daarom nu in de winter uitgevoerd. Gedurende het winterhalfjaar zijn vissen minder actief en is er van nature meer opgeloste zuurstof aanwezig in het water. Hierdoor zijn er minder zuurstofschommelingen en is de overlevingskans voor vissen optimaal.

Ingezoomde foto multiparametersonde

Monitoren van het water

Tijdens de werken zal de Vlaamse Milieumaatschappij de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten houden om zodoende mogelijke vissterftes te voorkomen. De VMM gebruikt hiervoor multiparametersondes. Meten met multiparametersondes is een innovatieve techniek om de basiswaterkwaliteit van de Dender op te volgen. De sondes meten continu het zuurstofgehalte, het zoutgehalte, de zuurtegraad en de temperatuur. Door de real-time opvolging van die parameters, kunnen we snel inspelen op calamiteiten en de effecten van de baggerwerken en eventuele vissterftes voorkomen door tijdig beluchters te plaatsen.

Alle data van de metingen zullen te vinden zijn op www.waterinfo.be.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.