Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Wat is verzurende depositie?

Wat is verzurende depositie?

Verzurende depositie is een fenomeen waarbij verontreinigende stoffen, die via de atmosfeer worden aangevoerd, zuren vormen die neerslaan op de bodem.

De belangrijkste verontreinigende stoffen zijn zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en hun reactieproducten:

  • Zwaveldioxide (SO2) wordt in de atmosfeer na enkele uren of dagen grotendeels geoxideerd tot zwavelzuur (H2SO4).
  • Stikstofoxide (NO en NO2, samen aangeduid als NOx) wordt na oxidatie omgezet tot salpeterzuur (HNO3).
  • Ammoniak (NH3) is geen zuur, maar een base. In de lucht heeft ammoniak een neutraliserend effect. Maar bij deze neutraliserende reactie wordt ammoniak omgezet in het zure ammonium (NH4+). Een overschot aan ammonium in de lucht zal de bodem bereiken en daar het zure salpeterzuur (HNO3) vormen.

Atmosferische processen verzuring

We onderscheiden drie vormen van depositie:

  • natte depositie (in regen, sneeuw of hagel);
  • droge depositie (in gasvorm of bij neerslag van aerosoldeeltjes);
  • occulte depositie (in mist, dauw en laaghangende wolken).

De VMM meet natte en droge depositie. Occulte depositie is vooral belangrijk in bergachtige gebieden en is dus minder relevant voor Vlaanderen.

Natte depositie

Natte depositie is het resultaat van uitregenen of uitwassen. Uitregenen speelt zich af in de wolken, uitwassen eronder. Bij uitregenen trekken de verontreinigende stoffen, in de vorm van condensatiekernen, water aan en helpen zo wolken vormen. Bij uitwassen nemen neervallende neerslagdruppels op lage hoogte de verontreinigende stoffen op.

Droge depositie

Droge depositie is het afzetten van een verontreinigende stof op een oppervlak. Dit kan gebeuren door:

  • absorptie van gassen door vochtige oppervlakken van bodem, gebouwen, bladeren of boomstammen;
  • bezinking van aerosoldeeltjes door de zwaartekracht;
  • de wind die de aerosolen tegen een oppervlak blaast.

Droge depositie is een complex proces dat moeilijk nauwkeurig te meten is. Een reden hiervoor is dat er veel stoffen bij betrokken zijn. Stikstof en zwavel komen allebei voor in de lucht als gas en als deeltje. VMM bepaalt enkel de concentraties van de drie belangrijkste gassen, namelijk ammoniak, stikstofdioxide en zwaveldioxide.

Totale depositie

De totale depositie is de som van de natte en de droge depositie. Op basis van de metingen binnen het depositiemeetnet verzuring van de VMM kunnen we de totale verzurende depositie bepalen van de verschillende meetplaatsen. Met behulp van zowel meetresultaten als modelberekeningen krijgen we een idee over de toestand in heel Vlaanderen.  

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid