Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Meetresultaten verzuring en vermesting

Meetresultaten verzuring en vermesting

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Verzuring en vermesting Meest recente resultaten en bespreking per meetstation.
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
Zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolstofmonoxide en benzeen Meetwaarden luchtkwaliteit voor de parameters zwaveldioxide, stikstofdioxide, koolstofmonoxide en benzeen.
IMJV-databestand Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Emissies per sector Overzicht per sector van de luchtverontreinigende emissies.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid