Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Impact op ecosystemen

Impact op ecosystemen

Verzurende en vermestende deposities tasten ecosystemen aan en verminderen de biodiversiteit.

Verzurende en vermestende deposities zorgen ook voor een verminderde kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Zo verhoogt het nitraatgehalte en spoelen er zware metalen en aluminium uit. Door het uitspoelen van voedingsstoffen zoals kalium, calcium en magnesium, vermindert de buffercapaciteit van bepaalde bodems. Zo kunnen ze minder weerstand bieden tegen het verzurende effect van atmosferische stikstof- en zwavelpolluenten.

Veel plantensoorten groeien van nature in vrij voedselarme condities. Bij een overmaat aan stikstof verdwijnen of verminderen deze soorten. Planten kunnen ook gevoeliger worden voor stress door bv. droogte, vorst, virussen en insecten. Vermesting verandert op termijn de samenstelling van de vegetatie. Dit beïnvloedt de fauna en het globale functioneren van ecosystemen.

Minder stikstofdepositie is noodzakelijk voor de instandhouding van de biodiversiteit

logo natura 2000Om de achteruitgang van soorten en habitats tot stilstand te brengen, is het essentieel om in te zetten op de Europese vogel- en habitatrichtlijn. Het Natura 2000-netwerk speelt hierbij een belangrijke rol. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden die de toekomst verzekert van de meest kwetsbare dieren, planten en van hun habitat, de omgeving waarin ze leven,. 

In veel Vlaamse natuurgebieden vormt vermesting en verzuring door een te hoge stikstofdepositie een probleem, naast factoren als versnippering en verdroging. De maximale aanvoer van stikstof die een ecosysteem kan verdragen is de kritische last voor vermesting. In Natura 2000-gebieden gebruikt men als drempelwaarde de kritische depositiewaarde voor stikstof.

De oppervlakte natuur met overschrijding van de kritische last voor vermesting nam af tussen 2002 en 2015. De natuur ondervindt nog op veel plaatsen schade door vermesting, vooral in bossen en heidegebieden. Een verdere afname van de uitstoot van stikstof is nodig voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in Vlaanderen.

Grafiek

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.