Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Depositie

Depositie

We onderscheiden twee vormen van depositie: natte depositie (in regen, sneeuw of hagel) en droge depositie (in gasvorm of bij neerslag van aerosoldeeltjes).

Natte depositie

Natte depositie is het resultaat van uitregenen of uitwassen. Uitregenen speelt zich af in de wolken, uitwassen eronder. Bij uitregenen trekken de verontreinigende polluenten, in de vorm van condensatiekernen water aan en helpen zo wolken vormen. Bij uitwassen nemen neervallende neerslagdruppels op lage hoogte de verontreinigende polluenten op.

Droge depositie

Droge depositie is het afzetten van een verontreinigende stof op een oppervlak. Dit kan gebeuren door:

  • absorptie van gassen door vochtige oppervlakken van bodem, gebouwen, bladeren of boomstammen;
  • bezinking van aerosoldeeltjes door de zwaartekracht;
  • de wind die de aerosolen tegen een oppervlak blaast.

Droge depositie is een complex proces dat moeilijk nauwkeurig te meten is. Een reden hiervoor is dat er veel polluenten bij betrokken zijn. Stikstof en zwavel komen allebei voor in de lucht als gas en als deeltje. De VMM meet enkel de concentraties van de belangrijke gassen zoals ammoniak, stikstof(di)oxide, zwaveldioxide en salpeterzuur. De deposities worden berekend aan de hand van de bekomen concentraties in de lucht.

Totale depositie

Meetstation gelegen in het natuurgebied De Doornpanne.

De totale depositie is de som van de natte en de droge depositie. Op basis van de metingen binnen het meetnet verzurende en vermestende depositie bepaalt de VMM de totale depositie op de meetplaatsen. De depositie drukken we uit in hoeveelheid aan zuurequivalenten per hectare en per jaar, afgekort Zeq/(ha.jaar). De mate van mogelijke (potentiële) verzuring door SO2, NOx en NH3 wordt berekend en opgeteld. We gebruiken de term ‘potentieel’ omdat de werkelijke verzuring ook afhangt van chemische processen die zich in de bodem en in het oppervlaktewater afspelen. De meetresultaten aangevuld met modelberekeningen geven een idee over de toestand in Vlaanderen.  

Meetnet verzurende en vermestende depositie

Op 9 meetplaatsen in Vlaanderen meet de VMM de concentratie van ammoniak, zwaveldioxide en stikstofdioxide in de lucht met passieve samplers. Daarnaast meten we de natte depositie met een natte depositievanger en een pluviometer. Deze meetplaatsen bevinden zich meestal in natuurgebied. Natuurgebieden zijn namelijk gevoelig zijn voor verzurende en vermestende deposities. Er zijn ook 8 meetplaatsen waar de VMM sinds 2008 de ammoniakconcentraties meet. Ten slotte meet de VMM ammoniak nog op 60 plaatsen verspreid over 6 Vlaamse natuurgebieden. Deze metingen lopen van januari tot december 2017.

Overzicht meetnet verzuring en vermesting op kaart van Vlaanderen

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid