Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Ammoniak

Ammoniak

In Vlaanderen draagt ammoniak sterk bij aan de stikstofdepositie. De grote aanvoer van stikstof via de lucht verzuurt en vermest de bodem.

Wat is ammoniak?

Ammoniak is een kleurloos gas dat aanwezig is in de lucht. Het bestaat uit stikstof en waterstof. Emissies van ammoniak geven aanleiding tot secundair fijn stof, verzurende en vermestende deposities en uitspoeling van nitraat en metalen naar het grondwater. Fijn stof is schadelijk voor onze gezondheid. Verzuring en vermesting tasten ecosystemen aan en hebben een negatieve invloed op de biodiversiteit.

Landbouw en vooral de intensieve veeteelt zijn de belangrijkste bronnen voor ammoniak. Ammoniak zet zich dicht bij de bron af. De gemeten waarden kunnen daardoor sterk variëren van plaats tot plaats.

Ammoniakmetingen

Ammoniakmetingen maken deel uit van het vaste meetnet verzurende en vermestende deposities. Dat gebeurt enerzijds met passieve samplers en anderzijds met monitoren.

Op 9 meetplaatsen in Vlaanderen meten we de concentratie van ammoniak, zwaveldioxide en stikstofdioxide in de lucht met passieve samplers. Zo krijgen we gemiddelde concentraties over 4 weken. De meetplaatsen bevinden zich meestal in natuurgebied. Natuurgebieden zijn namelijk gevoelig zijn voor verzurende en vermestende deposities. Daarnaast zijn er 8 extra meetplaatsen waar we ammoniak meten. Een deel van deze meetplaatsen bevinden zich in gebieden met landbouw en veeteelt. 

Op 2 plaatsen in Vlaanderen meten we ammoniak met een automatische monitor in een meetstation:

  • Bonheiden (natuurgebied Mechels Broek)
  • Oud-Turnhout (Landschap De Liereman)

De meetwijze is gebaseerd op de absorptie van licht. De absorptie hangt namelijk af van de luchtconcentratie van ammoniak. De meting gebeurt door middel van een lichtstraal die weerkaatst wordt door een spiegel. De monitor is van het type miniDOAS en geeft elk halfuur een resultaat.

Ammoniakproject 2017: ruimtelijke variatie in en nabij natuurgebieden

Van januari tot december 2017 meet de VMM ammoniak op 60 plaatsen verspreid over 6 Vlaamse natuurgebieden. In elk gebied zijn er 5 tot 16 meetplaatsen. De methodiek voor deze metingen is hetzelfde als in het vaste meetnet verzurende en vermestende depostities.

De doelstelling is om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke variatie van ammoniak in en nabij natuurgebieden. De meetresultaten zullen vergeleken worden met modelberekeningen. Zo kunnen we de nauwkeurigheid van de modellen beoordelen. 

Tijdelijk meetnet ammoniak in Natura 2000-gebieden (AN 2000)

Tijdelijk meetstation ammoniak

Van juni 2015 tot juni 2016 heeft de VMM ammoniak in de lucht gemeten op honderd bijkomende plaatsen in natuurgebied (voornamelijk Natura 2000-gebieden).

Door op veel plaatsen te meten krijgen we betere gegevens over de huidige concentraties van ammoniak in Vlaanderen. De resultaten laten ook toe om de nauwkeurigheid van modellen te beoordelen.

De meetresultaten en vergelijking met modelberekeningen zijn te vinden in het eindrapport.

Overzicht op kaart van Vlaanderen van gemeten ammoniak concentraties.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid