Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Ammoniak

Ammoniak

In Vlaanderen draagt ammoniak sterk bij aan de stikstofdepositie. De grote aanvoer van stikstof via de lucht verzuurt en vermest de bodem.

Wat is ammoniak?

Ammoniak is een kleurloos gas dat aanwezig is in de lucht. Het bestaat uit stikstof en waterstof. Ammoniak leidt tot secundair fijn stof, verzurende en vermestende deposities en de uitspoeling van nitraat en metalen naar het grondwater. Fijn stof is schadelijk voor onze gezondheid. Verzuring en vermesting tasten ecosystemen aan en hebben een negatieve invloed op de biodiversiteit.

Emissies ammoniak

Landbouw en vooral de intensieve veeteelt zijn de belangrijkste bronnen van ammoniak. De uitstoot daalde tussen 2000 en 2007 en bleef daarna stabiel.

Ammoniakmetingen

Ammoniakmetingen gebeuren met passieve samplers en monitoren. Ammoniakgas zet zich dicht bij de bron af. De gemeten luchtconcentraties kunnen daardoor sterk variëren van plaats tot plaats.

Op 17 plaatsen in Vlaanderen meet de VMM de concentratie van ammoniak in de lucht. De metingen gebeuren op de 9 plaatsen van het meetnet verzurende en vermestende depositie en op 8 extra meetplaatsen. Voor ammoniak is een groter aantal meetplaatsen nodig om voldoende dekkingsgraad te bekomen voor heel Vlaanderen. Deze metingen worden gebruikt om de gemodelleerde deposities in Vlaanderen te kalibreren. De VMM rapporteert ook de resultaten voor ammoniak op 5 meetplaatsen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Locatie meetplaatsen

Op 2 plaatsen in Vlaanderen meten we ammoniak met een automatische monitor in een meetstation:

  •    Bonheiden (natuurgebied Mechels Broek)
  •    Oud-Turnhout (Landschap De Liereman)

De meetwijze is gebaseerd op de absorptie van licht. De absorptie hangt namelijk af van de luchtconcentratie van ammoniak. De meting gebeurt door middel van een lichtstraal die weerkaatst wordt door een spiegel. De monitor is van het type miniDOAS en geeft elk halfuur een resultaat.

 

Ammoniakproject 2017: ruimtelijke variatie in en nabij natuurgebieden

In 2017 heeft de VMM ammoniak gemeten op 60 plaatsen verspreid over 6 Europees beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). In elk gebied waren er 5 tot 16 tijdelijke meetplaatsen. De metingen gebeurden met passieve samplers, op dezelfde manier als in het vaste meetnet ammoniak.

De doelstelling was om meer inzicht te krijgen in de lokale variatie van ammoniak in en nabij natuurgebieden. De meetresultaten worden momenteel vergeleken met modelberekeningen. Zo kunnen we de nauwkeurigheid van de modellen beoordelen. Het eindrapport is gepland voor begin 2019.

Project AN2000: tijdelijk meetnet ammoniak in Natura 2000-gebieden

Tijdelijk meetstation ammoniak

Van juni 2015 tot juni 2016 heeft de VMM ammoniak in de lucht gemeten op honderd bijkomende plaatsen in natuurgebied (voornamelijk Natura 2000-gebieden).

Door op veel plaatsen te meten krijgen we betere gegevens over de huidige concentraties van ammoniak in Vlaanderen. De resultaten laten ook toe om de nauwkeurigheid van modellen te beoordelen.

De meetresultaten en vergelijking met modelberekeningen zijn te vinden in het eindrapport.

Overzicht op kaart van Vlaanderen van gemeten ammoniak concentraties.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid