Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / oud / Verzuring en vermesting / Wetgeving verzuring en vermesting

Wetgeving verzuring en vermesting

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Programmatische aanpak stikstof (PAS) De Vlaamse Regering keurde de programmatische aanpak stikstof (PAS) goed. Het programma heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de Europees beschermde speciale beschermingszones.
Kritische lasten voor verzuring en vermesting Maximaal aanvaardbare aanvoer via de lucht (depositie) van zwavel en/of stikstof voor de bescherming van de biodiversiteit.
Kritieke niveaus voor de bescherming van de vegetatie Maximale luchtconcentratie van zwaveldioxde (SO₂), stikstofoxiden (NOₓ) en ammoniak (NH₃) voor de bescherming van de vegetatie.
E-PRTR verordening Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen.
LRTAP-verdrag Verdrag grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (Long-Range Transboundary Air Pollution).
Europese NEC richtlijn Richtlijn inzake nationale emissieplafonds, gepubliceerd in 2001 en herzien in 2016.
PRTR-Protocol Pollutant Release and Transfer Register, verplichte rapportering emissiegegevens.
Europese richtlijn luchtkwaliteit en schonere lucht 2008/50/EG Belangrijkste wettelijke basis inzake luchtkwaliteitsnormen. Het behandelt de polluenten zwaveldioxide (SO₂), stikstofdioxide (NO₂), stikstofmonoxide (NO),fijn stof (PM10 en PM2,5), lood (Pb),koolstofmonoxide (CO), benzeen en ozon

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.