Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Bronnen luchtverontreiniging / Verkeer

Verkeer

Wagens en vrachtwagens, treinen, schepen en vliegtuigen… Transport is een belangrijke bron van luchtverontreiniging en levert een bijdrage van rond de 60 % in de totale NOx(NO2)-emissie in Vlaanderen. Wegverkeer neemt in die transportsector het gros van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen voor haar rekening. De uitstoot van de binnenvaart en het spoorverkeer dragen minder bij tot de totale uitstoot.

Het gebruik van personenwagens draagt voor meer dan 50% bij tot de uitstoot van luchtverontreiniging door het wegverkeer. Nieuwe personenwagens zijn zuiniger en milieuvriendelijker waardoor hun uitstoot van verontreinigende stoffen lager is. Maar we rijden nog altijd met z’n allen te veel kilometers. Ook het goederenvervoer over de weg blijft groeien.

Wanneer we alle transportsectoren samen bekijken, zijn de zeevaart en de luchtvaart de sectoren met de hoogste SO2-uitstoot.

Grafiek uitstoot per sector

Lees het jaarrapport Lucht

 

 

Wegverkeer

Wanneer we ons met een voertuig verplaatsen komen er niet alleen emissies uit de uitlaat. Er is ook verontreiniging door de slijtage van remmen, banden en wegdek, het tanken van het voertuig en het gebruik van de airco.

Uitlaatemissie wegverkeer

Van het moment dat een voertuig gestart wordt, komen er via de uitlaatpijp verontreinigende stoffen in de lucht terecht. Hoeveel er vrij komt, hangt af van de omgevingstemperatuur, de snelheid waarmee je rijdt, hoeveel kilometer je rijdt en de technologie van het voertuig.

De uitstoot van heel wat stoffen daalt omdat in het wagenpark oudere wagens vervangen worden door milieuvriendelijkere wagens. De emissie van totaal stof (TSP) wordt vooral veroorzaakt door dieselwagens. Doordat in nieuwe dieselwagens de verbranding van diesel efficiënter gebeurt en al heel wat wagens een roetfilter hebben daalt de uitstoot. Minder positief is het dat de emissie van CO2 door het wegverkeer de laatste 5 jaar blijft stijgen.

Niet-uitlaatemissie wegverkeer

Een rijdend voertuig maakt ook stof los van het wegdek, en door het gebruik van het voertuig slijten de remmen en banden af. De niet-uitlaatemissie van wegverkeer wordt berekend voor stofdeeltjes van verschillende grootte, zware metalen en PAK.

Bij het remmen komen vooral ijzer en koper vrij. Bij bandenslijtage komt zink vrij omdat dat gebruikt wordt bij het vulkaniseren van het rubber.

Verdamping en uitstoot door benzinedistributie

Vluchtige organische stoffen verdampen uit de benzinetank en de motor van een benzinevoertuig. Ook als de motor niet draait. Ongeveer 10% van de VOS-emissie van het wegverkeer is door verdamping. Ook als opslagtanks in tankstations gevuld worden of als er benzine getankt wordt in een voertuig ontsnappen er gassen. De uitstoot door benzinedistributie is de laatste jaren veel gedaald omdat dampterugwinning bij het vullen van het opslagreservoir van tankstations sinds 2001 verplicht is en het vulpistool aan de pomp is aangepast zodat er minder gassen ontsnappen.

Zeescheepvaart

Naast koopvaardijschepen varen op zee en in de havens ook militaire schepen, sleepboten, baggerschepen en schepen voor zandwinning op zee. Bij het berekenen van de uitstoot door zeeschepen wordt rekening gehouden met de verschillende activiteiten : varen op zee, manoeuvreren, liggen aan kade en in sluis.

De emissies van CO, vluchtige organische stoffen en deeltjes van verschillende grootte zijn afhankelijk van de technische eigenschappen van de motoren. De uitstoot van deze stoffen toont een dalende trend vanaf 2000.

De emissie van SO2 is afhankelijk van het gehalte aan zwavel in de brandstof. Wanneer we alle transportsectoren samen bekijken is de zeevaart een sector met een hoge SO2-uitstoot.

Roll-on-roll-off schepen en containers vertegenwoordigen ongeveer de helft van de emissies door zeescheepvaart. De haven van Antwerpen is een belangrijke containerhaven. Het transport van containers heeft er dan ook een groot aandeel in de emissies. In de havens van Oostende en Zeebrugge ligt de focus meer op de uitstoot door  roll-on-roll-off schepen. Bulkschepen hebben dan weer een groot aandeel in de emissie van TSP in North Sea Port Flanders (Gent).

 

Grafiek NOx percentage per scheepstype

Binnenvaart

Heel wat goederen worden vervoerd over rivieren en kanalen. De binnenvaart heeft maar een heel beperkt aandeel in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen in Vlaanderen, en de emissies vertonen een dalende trend. NOx is de belangrijkste verontreinigende stof die de binnenvaart uitstoot.

Grafiek met evolutie CO, NOx, TSP, NMVOS

Spoorverkeer

De uitlaatemissies veroorzaakt door treinen zijn een kleine emissiebron, de emissies hebben een aandeel van maximum 1 % binnen de transportsector in Vlaanderen.

De niet-uitlaat emissie van koper heeft een aandeel van 10 tot 13 % in de totale koperemissie in Vlaanderen, dat is een gevolg van de slijtage van de bovenleidingen.

Luchtvaart

Brussels Airport is de grootste internationale luchthaven van ons land, met bijna uitsluitend internationale vluchten. Die vluchten op cruisehoogte zijn verantwoordelijk voor het grootste aandeel in de NOx-emissie in de luchtvaartsector.

Grafiek evolutie NOx

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.