Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Bronnen luchtverontreiniging / Land- en tuinbouw / Ammoniak

Ammoniak

De land- en tuinbouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 95% van de totale ammoniakemissie in Vlaanderen. Ammoniak draagt bij tot de verzuring van het milieu.

Door de jaren heen heeft de land- en tuinbouwsector heel wat inspanningen geleverd om deze emissie te reduceren en met succes. Het uitvoeren van de maatregelen opgelegd via het mestbeleid werpt zijn vruchten af.

Een volledige bespreking van de emissies van de luchtverontreinigende stoffen vind je vanaf september 2019 terug in het Jaarrapport Lucht - Emissies 2000-2017 en luchtkwaliteit in 2018 in Vlaanderen . Het meest recente overzicht van de emissies van broeikasgassen vind je onder het thema klimaat.

Ammoniakemissie door de veeteelt

De veeteelt is voor meer dan 85% verantwoordelijk voor de ammoniakemissie binnen de land- en tuinbouw. Het overige deel is te wijten aan het gebruik van kunstmest en het kleinste aandeel vormen de emissies die vrijkomen tijdens de verwerking van de dierlijke mest.

Ammoniakemissie van de veeteelt kan plaats vinden

  • in de stal (inclusief opslag in mestkelder),
  • tijdens het extern opslaan van de mest,
  • tijdens het grazen
  • na toediening op het land.

Evolutie van de NH3-emissie (kton) door de verschillende diersoorten in Vlaanderen

De daling in de ammoniakemissie door de varkens en pluimvee wordt niet noodzakelijk veroorzaakt door een daling in de dieraantallen. Deze is grotendeels te verklaren door het in de praktijk omzetten van de in de mestactieplannen opgenomen maatregelen.

Grafiek uitstootpercentage veestapel.

Ammoniakemissie door het kunstmestgebruik

De ammoniakemissie door het gebruik van kunstmest is sterk afhankelijk van het type kunstmest dat wordt toegediend.  Zo is het vervluchtigingspercentage het grootst bij vloeibare meststoffen, daar waar mestkorrels dan weer het minst snel aanleiding geven tot emissies.

Grafiek

We merken dat de ammoniakemissie door het gebruik van kunstmest onderhevig is aan schommelingen, ten gevolge van het variërend kunstmestgebruik.

 Evolutie van de NH3-emissie (ton) door het gebruik van kunstmest in Vlaanderen

Ammoniakemissie door de mestverwerking

De ammoniakemissie door de mestverwerking stijgt door de jaren heen. Dit is uiteraard het gevolg van een steeds toenemende hoeveelheid verwerkte mest, maar is anderzijds ook sterk afhankelijk van de gehanteerde verwerkingstechniek.

Grafiek

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid