Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Luchtkwaliteit / Meetresultaten luchtkwaliteit

Meetresultaten luchtkwaliteit

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Actuele luchtkwaliteit De actuele luchtkwaliteit in Vlaanderen voor ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijn stof. Deze stoffen worden gemeten in het telemetrische en het lokale meetnet.
Dioxines en PCB's Actuele meetresultaten en bespreking per meetstation.
Emissies luchtverontreinigende stoffen Overzicht emissies luchtverontreiniging en methodieken voor de berekening van de emissies.
Emissies per sector Overzicht per sector van de luchtverontreinigende emissies.
Fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde Deze kaart biedt je een overzicht van het PM2,5-jaargemiddelde in Vlaanderen. De kaart is gebaseerd op interpolatie van de resultaten van de meetstations in Vlaanderen en de omliggende regio’s, aangevuld met een hoge resolutie modellering.
Fijn stof (PM10) jaargemiddelde Deze kaart biedt je een overzicht van het PM10-jaargemiddelde in Vlaanderen. De kaart is gebaseerd op interpolatie van de resultaten van de meetstations in Vlaanderen en de omliggende regio’s, aangevuld met een hoge resolutie modellering.
Fijn stof - actuele waarden en overschrijdingen Meetgegevens voor fijn stof in de omgevingslucht. Actuele gegevens, laatste 14 dagen en overschrijdingen.
IMJV-databestand Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Luchtkwaliteit in je eigen omgeving Bekijk de actuele luchtkwaliteitsgegevens en jaargemiddelden in jouw buurt. De kaarten tonen jou de berekende luchtkwaliteit op basis van de vaste meetstations.
Luchtkwaliteitsindex per regio De luchtkwaliteitsindex geeft de dagelijkse kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op vier polluenten: zwaveldioxide, stikstofdioxiden, ozon en fijn stof.
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
Ozon - actuele waarden en overschrijdingen Meetgegevens voor ozon in de omgevingslucht. Actuele gegevens, overzicht laatste 15 dagen en overschrijdingen.
Ozon jaargemiddelde Deze kaart biedt je een overzicht van het ozon jaargemiddelde in Vlaanderen. De kaart is gebaseerd op interpolatie van de resultaten van de meetstations in Vlaanderen en de omliggende regio’s, aangevuld met een hoge resolutie modellering.
Stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde Deze kaart biedt je een overzicht van het NO2-jaargemiddelde in Vlaanderen. De kaart is gebaseerd op interpolatie van de resultaten van de meetstations in Vlaanderen en de omliggende regio’s, aangevuld met een hoge resolutie modellering.
Zware metalen De meest recente resultaten voor zware metalen in de lucht en de evolutie per gemeente/meetstation.
Zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolstofmonoxide en benzeen Meetwaarden luchtkwaliteit voor de parameters zwaveldioxide, stikstofdioxide, koolstofmonoxide en benzeen.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid