Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Luchtkwaliteit / Hoe scoort onze luchtkwaliteit in 2018?

Hoe scoort onze luchtkwaliteit in 2018?

Vlaanderen haalt heel wat Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit. De warme zomer in combinatie met luchtvervuiling resulteerde in te hoge ozonconcentraties. Ook het verkeer leidt nog steeds tot overschrijdingen van stikstofdioxide. Industriële bronnen waren verantwoordelijk voor te hoge concentraties van zwaveldioxide en arseen. Als we enkel naar de gezondheidsimpact kijken, dan scoort fijn stof ook heel slecht.

Meeste Europese doelstellingen gehaald

De resultaten van 2018 geven aan dat de meeste meetplaatsen de Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit respecteren.

Er waren wel overschrijdingen voor stikstofdioxide. De Europese streefwaarde voor arseen werd lokaal overschreden, net als de alarmdrempel voor zwaveldioxide. De ozonconcentraties waren hoog: zowel de informatiedrempel, de streefwaarde voor gezondheid als de langetermijn-doelstellingen voor gezondheid en vegetatie werden overschreden. De alarmdrempel werd wel gerespecteerd.

Overzicht per parameter en doelstelling

Advieswaarden Wereldgezondheidsorganisatie nog niet binnen bereik

Als we de luchtkwaliteitsresultaten van 2018 toetsen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zien we dat vooral fijn stof en ozon maar ook stikstofdioxide en zwaveldioxide een probleem vormen. Vergeleken met de advieswaarden:

  • is fijn stof op alle meetplaatsen te hoog;
  • is ozon op alle meetplaatsen te hoog;
  • is zwaveldioxide te hoog op de helft van de meetplaatsen;
  • is stikstofdioxide te hoog op enkele locaties.

Deze advieswaarden zijn niet opgenomen in de wetgeving. Ze hebben als doel de gezondheid van de mens te beschermen en houden dus geen rekening met de economische gevolgen of technische haalbaarheid.

Overzicht per parameter en doelstelling

Parameters in detail

Stikstofdioxide (NO2)

Op verschillende meetplaatsen in de Antwerpse en Gentse agglomeratie werd de Europese jaargrenswaarde voor NO2 overschreden. In Antwerpen ging het om 7 van de 18 meetplaatsen, in Gent om 2 van 20 meetplaatsen. Deze metingen gebeurden met passieve samplers. Op de 49 meetplaatsen met monitoren stelden we geen overschrijdingen vast. Echter, van diverse meetcampagnes en modelberekeningen weten we dat ook in andere steden en op verkeersintensieve plaatsen de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide overschreden wordt. De alarmdrempel en de uurgrenswaarde werden wel gerespecteerd.

De WGO adviseert dezelfde concentratie op jaarniveau als de EU maar is strenger voor uurwaarden. Alle meetplaatsen haalden deze uurwaarde. 

Fijn stof (fracties PM10 en PM2,5)

In 2018 haalden alle Vlaamse meetplaatsen de Europese dag- en jaargrenswaarde voor PM10. Ook de jaargrenswaarde voor PM2,5 werd overal in Vlaanderen gehaald.

Op basis van een toetsing aan de advieswaarden van de WGO moeten de fijnstofconcentraties echter verder dalen. De PM2,5 -waarden zijn overal te hoog, voor PM10-dagwaarden is dat overal het geval, voor PM10-jaarwaarden bijna overal.

Lood, arseen, cadmium en nikkel

Europa definieert een grenswaarde voor lood en streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel.

De jaargrenswaarde voor lood werd overal gerespecteerd, ook in Hoboken. De streefwaarde voor arseen werd overschreden in Hoboken nabij een metaalbedrijf. De streefwaarden voor cadmium en nikkel werden wel gerespecteerd in 2018.

De WGO definieert enkel voor lood en cadmium advieswaarden. Aangezien het dezelfde waarden zijn als deze uit de Europese regelgeving, waren er geen overschrijdingen. 

Ozon (O3)

De informatiedrempel voor ozon werd op 9 dagen overschreden. In totaal waren er 16 meetplaatsen waar de informatiedrempel minstens 1 dag overschreden werd. De alarmdrempel werd in 2018 gerespecteerd. De streefwaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens werd overschreden op 2 meetplaatsen, deze voor de bescherming van de vegetatie werd overal gehaald. Geen enkele meetplaats haalde de Europese langetermijndoelstelling voor de gezondheid van de mens. Deze voor de bescherming van de vegetatie werd gehaald op één meetplaats.

De WGO adviseert een veel lagere ozonwaarde als bescherming voor de gezondheid. Geen enkele meetplaats haalde deze waarde.

Zwaveldioxide (SO2)

Alle Vlaamse meetplaatsen voldeden ruim aan de Europese grenswaarden voor zwaveldioxide. De alarmdrempel werd overschreden op 1 meetplaats.

De WGO adviseert een veel lagere dagwaarde. Hanteren we die, dan waren meer dan de helft van de meetplaatsen in overschrijding. 

Een volledige bespreking van de luchtkwaliteit vind je in het jaarrapport Lucht

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.