Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Luchtkwaliteit / Hoe scoort onze luchtkwaliteit in 2017?

Hoe scoort onze luchtkwaliteit in 2017?

Vlaanderen haalt heel wat Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit. Enkel voor stikstofdioxide en zware metalen overschrijden we op een beperkt aantal plaatsen de Europese doelstellingen. Maar fijn stof, ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide scoren ondermaats als we naar de gezondheidsimpact kijken.

Meeste Europese doelstellingen gehaald

De resultaten van 2017 geven aan dat de meeste meetplaatsen de Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit respecteren.

Er was wel een overschrijding voor stikstofdioxide. De Europese streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel werden lokaal overschreden. De streefwaarden voor ozon werden gehaald, de langetermijndoelstellingen echter niet. In 2017 overschreden 16 van de 17 meetplaatsen de informatiedrempel voor ozon. De alarmdrempel werd overal gerespecteerd.

2008/50/EG - grenswaarde

gemiddelde op basis van

Aantal meetplaatsen die norm halen

uur
8-uur
dag
jaar
zwaveldioxide - SO2 Goed 17/17 
Goed 17/17 
stikstofdioxide - NO2 Goed 51/51
slecht 50/51
fijn stof - PM10-fractie Goed 36/36
Goed 36/36
fijn stof - PM2,5-fractie Goed 37/37
koolstofmonoxide - CO Goed 4/4
lood - Pb Goed 12/12
benzeen Goed 12/12

2008/50/EG - ozon

uur

8-uur

dag

jaar

 

gezondheid
streefwaarde Goed 17/17
langetermijndoelstelling slecht 0/17
vegetatie
streefwaarde Goed 17/17
langetermijndoelstelling slecht 1/17

2004/107/EG - streefwaarde

uur

8-uur

dag

jaar

 

arseen - As slecht 9/12
cadmium - Cd slecht 11/12
nikkel - Ni slecht 11/12
Benzo(a)pyreen - B(a)P Goed 8/8

Advieswaarden Wereldgezondheidsorganisatie nog niet binnen bereik

Als we de luchtkwaliteitsresultaten van 2017 toetsen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zien we dat vooral fijn stof en ozon maar ook stikstofdioxide en zwaveldioxide een probleem vormen. Vergeleken met de advieswaarden:

  • is fijn stof op alle meetplaatsen te hoog;
  • is ozon op alle meetplaatsen te hoog;
  • is zwaveldioxide te hoog op bijna de helft van de meetplaatsen;
  • zijn stikstofdioxide en cadmium te hoog op enkele locaties.

Deze advieswaarden zijn niet openomen in de wetgeving. Ze hebben als doel de gezondheid van de mens te beschermen en houden dus geen rekening met de economische gevolgen of technische haalbaarheid.

WGO-advieswaarde gezondheid

Gemiddelde op basis vanAantal meetplaatsen die norm halen
uur 8-uur dag jaar
zwaveldioxide - SO2 slecht 7/17
stikstofdioxide -NO2

Goed

 

 

slecht

51/51

50/51

fijn stof - PM10-fractie

slecht

 

 

slecht

6/38

5/38

fijn stof - PM2,5-fractie

slecht

 

 

slecht

0/40

0/40

koolstofmonoxide - CO Goed 4/4
ozon - O3 slecht 0/19
lood - Pb Goed 12/12
cadmium - Cd slecht 4/6
kwik - Hg Goed 2/2
mangaan - Mn Goed 12/12

Parameters in detail

Stikstofdioxide (NO2)

Op één meetplaats was er een overschrijding van de Europese jaargrenswaarde voor NO2. De alarmdrempel en de uurgrenswaarde werden wel gerespecteerd. De meetplaats in overschrijding lag in de Antwerpse agglomeratie. Op een andere meetplaats in de Antwerpse agglomeratie werd de jaargrenswaarde geëvenaard. Echter, van diverse meetcampagnes en modelberekeningen weten we dat ook in andere steden en op verkeersintensieve plaatsen de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide overschreden wordt.

De WGO adviseert dezelfde concentratie op jaarniveau als de EU maar is strenger voor uurwaarden. Alle meetplaatsen haalden deze uurwaarde.

Fijn stof (fracties PM10 en PM2,5)

In 2017 haalden alle Vlaamse meetplaatsen de dag- en jaargrenswaarde voor PM10. Ook de jaargrenswaarde voor PM2,5 werd overal in Vlaanderen gehaald.

Op basis van een toetsing aan de advieswaarden van de WGO moeten de fijnstofconcentraties echter verder dalen. De PM2,5 -waarden zijn overal te hoog, voor PM10-dagwaarden is dat overal het geval, voor PM10-jaarwaarden bijna overal.

Lood, arseen, cadmium en nikkel

Europa definieert een grenswaarde voor lood en streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel.

De jaargrenswaarde voor lood werd overal gerespecteerd, ook in Hoboken. De streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel werden respectievelijk overschreden in Hoboken, Beerse en Genk. Dit zijn regio’s met metaalindustrie.

De WGO definieert enkel voor lood en cadmium advieswaarden. Aangezien het dezelfde waarden zijn als deze uit de Europese regelgeving, was er een overschrijding voor cadmium.

Ozon (O3)

De informatiedrempel voor ozon werd op vijf dagen overschreden. In totaal waren er 16 meetplaatsen waar de informatiedrempel minstens 1 dag overschreden werd. De alarmdrempel werd in 2017 gerespecteerd. De streefwaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en voor de bescherming van de vegetatie werden overal gehaald. Geen enkele meetplaats haalde de Europese langetermijndoelstelling voor de gezondheid van de mens. Deze voor de bescherming van de vegetatie werd gehaald op één meetplaats.

De WGO adviseert een veel lagere ozonwaarde als bescherming voor de gezondheid. Geen enkele meetplaats haalde deze waarde.

Zwaveldioxide (SO2)

Alle Vlaamse meetplaatsen voldeden ruim aan de Europese grenswaarden en de alarmdrempel voor zwaveldioxide.

De WGO adviseert een veel lagere dagwaarde. Hanteren we die, dan waren meer dan de helft van de meetplaatsen in overschrijding.

Een volledige bespreking van de luchtkwaliteit vind je in het jaarrapport Lucht

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid