Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Luchtkwaliteit / Hoe scoort onze luchtkwaliteit in 2016?

Hoe scoort onze luchtkwaliteit in 2016?

Vlaanderen haalt heel wat Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit. Enkel voor stikstofdioxide en zware metalen overschrijden we op een beperkt aantal plaatsen de Europese doelstellingen. Maar fijn stof, ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide scoren ondermaats als we naar de gezondheidsimpact kijken.

Meeste Europese doelstellingen gehaald

De resultaten van 2016 geven aan dat de meeste meetplaatsen de Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit respecteren. 

Er waren wel overschrijdingen voor stikstofdioxide. De Europese streefwaarden voor arseen en cadmium werden lokaal overschreden. De streefwaarden voor ozon werden gehaald, de langetermijndoelstellingen echter niet. In 2016 overschreden 9 van de 19 meetplaatsen de informatiedrempel voor ozon. De alarmdrempel werd gerespecteerd

2008/50/EG - grenswaarde

gemiddelde op basis van

Aantal stations die norm halen

uur
8-uur
dag
jaar
zwaveldioxide - SO2 Goed 25/25
Goed 25/25
stikstofdioxide - NO2 Goed 55/55
slecht 53/55
fijn stof (< 10µm) Goed 38/38
Goed 38/38
fijn stof (< 2,5µm) Goed 40/40 
koolstofmonoxide - CO Goed 4/4
lood - Pb Goed 12/12
benzeen Goed 13/13

2008/50/EG - ozon

uur

8-uur

dag

jaar

 

gezondheid
streefwaarde Goed 19/19
langetermijndoelstelling slecht 1/19
vegetatie
streefwaarde Goed 19/19
langetermijndoelstelling slecht 8/19

2004/107/EG - streefwaarde

uur

8-uur

dag

jaar

 

arseen - As slecht 7/12
cadmium - Cd slecht 4/6
nikkel - Ni Goed 11/11
Benzo(a)pyreen - B(a)P Goed 8/8

Advieswaarden Wereldgezondheidsorganisatie nog niet binnen bereik

Als we de luchtkwaliteitsresultaten van 2016 toetsen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zien we dat vooral fijn stof en ozon maar ook stikstofdioxide en zwaveldioxide een probleem vormen. Vergeleken met de advieswaarden:

  • is fijn stof op alle meetplaatsen te hoog (PM2,5-fractie);
  • is ozon op alle meetplaatsen te hoog;
  • is zwaveldioxide te hoog op bijna de helft van de meetplaatsen;
  • zijn stikstofdioxide en cadmium te hoog op enkele locaties.

Deze advieswaarden zijn niet openomen in de wetgeving. Ze hebben als doel de gezondheid van de mens te beschermen en houden dus geen rekening met de economische gevolgen of technische haalbaarheid.

WGO-advieswaarde gezondheid

Gemiddelde op basis vanAantal stations die norm halen
uur 8-uur dag jaar
zwaveldioxide slecht 14/25
stikstofdioxide

slecht

 

 

slecht

52/55

53/55

fijn stof (< 10µm)

slecht

 

 

slecht

6/38

5/38

fijn stof (< 2,5µm)

slecht

 

 

slecht

0/40

0/40

koolstofmonoxide - CO Goed 4/4
ozon - O3 slecht 0/19
lood - Pb Goed 12/12
cadmium - Cd slecht 4/6
kwik - Hg Goed 2/2
mangaan - Mn Goed 12/12

Parameters in detail

Stikstofdioxide (NO2)

Op twee meetplaatsen was er een overschrijding van de Europese jaargrenswaarde voor NO2. De alarmdrempel en de uurgrenswaarde werden wel gerespecteerd. De meetplaatsen in overschrijding lagen in de Antwerpse agglomeratie. Echter, van diverse meetcampagnes en modelberekeningen weten we dat ook in andere steden en op verkeersintensieve plaatsen de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide overschreden wordt.

 De WGO adviseert dezelfde concentratie op jaarniveau als de EU maar is strenger voor uurwaarden. Drie meetplaatsen haalden deze uurwaarde niet. 

Fijn stof (fracties PM10 en PM2,5)

In 2016 haalden alle Vlaamse meetplaatsen de dag- en jaargrenswaarde voor PM10. Ook de jaargrenswaarde voor PM2,5 werd overal in Vlaanderen gehaald.

 Op basis van een toetsing aan de advieswaarden van de WGO moeten de fijnstofconcentraties echter verder dalen. De PM2,5 -waarden zijn overal te hoog, voor PM10 is dat bijna overal het geval.

Lood, arseen, cadmium en nikkel

Europa definieert een grenswaarde voor lood en streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel.

 De jaargrenswaarde voor lood werd nipt gehaald in Hoboken. De streefwaarden voor arseen en cadmium werden overschreden in Beerse en in Hoboken. Dit zijn regio’s met nonferro-industrie. De streefwaarde voor nikkel werd gerespecteerd.

 De WGO definieert enkel voor lood en cadmium advieswaarden. Aangezien het dezelfde waarden zijn als deze uit de Europese regelgeving, was er een overschrijding voor cadmium. 

Ozon (O3)

De informatiedrempel voor ozon werd op vijf dagen overschreden. In totaal waren er 9 meetstations waar de informatiedrempel minstens 1 dag overschreden werd. De alarmdrempel werd in 2016 gerespecteerd. De streefwaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en voor de bescherming van de vegetatie werden overal gehaald. Eén meetplaats haalde de Europese langetermijndoelstelling voor de gezondheid van de mens. Deze voor de bescherming van de vegetatie werd gehaald op acht meetplaatsen.

 De WGO adviseert een veel lagere ozonwaarde als bescherming voor de gezondheid. Geen enkele meetplaats haalde deze waarde.

Zwaveldioxide (SO2)

Alle Vlaamse meetplaatsen voldeden ruim aan de Europese grenswaarden en de alarmdrempel voor zwaveldioxide.

De WGO adviseert een veel lagere dagwaarde. Hanteren we die, dan waren bijna de helft van de meetplaatsen in overschrijding. 

Een volledige bespreking van de luchtkwaliteit vind je in het rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest.

De VMM waakt met verschillende meetnetten over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. De resultaten bieden we je aan op deze website. Jaarlijks evalueren we de resultaten voor de verschillende polluenten.

» Over VMM

Infografiek luchtkwaliteit

banner

banner

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid