Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Broeikasgassen / Emissies broeikasgassen

Emissies broeikasgassen

Koolstofdioxide is het belangrijkste broeikasgas. Daarnaast zijn ook lachgas, methaan en bepaalde ozonafbrekende stoffen en F-gassen mee verantwoordelijk voor het broeikaseffect. Om de broeikasgassen onderling vergelijkbaar te maken wordt voor elk gas een GWP berekend.

Grote hoeveelheden broeikasgassen komen in de atmosfeer terecht door verbranding van fossiele brandstoffen. Dit gebeurt vooral in de sectoren industrie, energie, verkeer, huishoudens en handel en diensten. Hun aandeel in het broeikaseffect is dan ook het grootst.

Een blik op het verloop van de emissies 2000-2016:

  • Dalende trend van de totale broeikasgasemissie.
  • CO2 levert de grootste bijdrage in de totale broeikasgasemissie.
Een volledige bespreking van de broeikasgasemissies vind je in het rapport Lozingen in de lucht.

Koolstofdioxide - CO2

De elektriciteitsproductie veroorzaakt samen met de raffinaderijen en de industrie ongeveer de helft van de totale CO2-emissie in Vlaanderen. Ook het verkeer en de gebouwenverwarming leveren een belangrijke bijdrage in de totale broeikasgasemissie. 

Evolutie van de CO2-emissie (kton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

Lachgas - N2O

De N2O-emissie is sterk gedaald in de periode 2000-2016.  De landbouwgronden en veeteelt zijn samen met de caprolactamproductie en de salpeterzuurproductie verantwoordelijk voor het gros van de emissie in 2016. De sterke daling in emissies tussen 2000 en 2016 is voornamelijk te danken aan de daling van de emissies in de salpeterzuurproductie en in mindere mate aan de daling van de emissies in de landbouwgronden, veeteelt en raffinaderijen.

Evolutie van de lachgasemissie in Vlaanderen

Methaan - CH4

De veeteelt is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de CH4-emissie in Vlaanderen. Deze emissie is afkomstig uit de verteringsprocessen van de dieren en uit de dierlijke mestopslag.

De totale CH4-emissie daalt in de periode 2000-2016 met ongeveer een vijfde. Dit is vooral te danken aan de sterke daling van de emissie door stortplaatsen. Dit enerzijds doordat er minder biologisch afbreekbaar afval wordt gestort en anderzijds doordat de stortplaatsen verplicht zijn om het geproduceerde stortgas op te vangen en af te fakkelen en/of energetisch te valoriseren. Andere belangrijke dalingen van de emissies vinden plaats bij de septische putten dankzij de verdere uitbreiding van aansluitingen op de 

Evolutie van de methaanemissie in Vlaanderen.rioolwaterzuiveringsinstallaties.

F-gassen

In de  periode 2000-2016 is de broeikasgasemissie door ozonafbrekende stoffen en F-gassen bijna gehalveerd. Dit is vooral te danken aan de sterke afname van de emissie door HCFK's en CFK's. Er treedt een verschuiving op naar HFK’s, deze emissies nemen toe.

Evolutie van de emissies van CFK's, halonen, HCFK's, HFK's, PFK's, CCl4, methylbromide en SF6 (kton CO2-equivalenten/jaar) in Vlaanderen

 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid