Deze figuur houdt (net als de andere figuren) geen rekening met emissies en sinks ten gevolge van (wijzigingen in) landgebruik en bosbeheer (zogenaamde LULUCF). Bovendien houdt (enkel) deze figuur evenmin rekening met de uitstoot van NF3, en de CO2-emissie van binnenlandse luchtvaart. Reden daartoe is dat de Europese lastenverdeling en de lastenverdeling tussen de gewesten in ons land daar evenmin rekening mee houden, en deze figuur net een toetsing aan de emissiedoelstellingen beoogt. * Niet-ETS emissies in 2005 en 2008 betreft aangepaste emissies zodat ze overeenkomen met het toepassingsgebied van het ETS in de huidige handelsperiode 2013-2020. Voor de periode 2012-2020 en 2021-2030 werd de niet-ETS doelstelling weergegeven. Voor de periode 2021-2030 is een indicatief lineair reductiepad tot -35 % in 2030 ten opzichte van 2005 weergegeven. Hierbij werd voorlopig nog geen rekening gehouden met de verhoogde Vlaamse niet-ETS doelstelling van -40 % in 2030 t.o.v. 2005 uit de 'Visienota VEKP-Bijkomende maatregelen' zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5.11.2021. De rekenmethode voor het bepalen van dit aangescherpt reductiepad dient immers op Europees niveau nog vastgelegd te worden in het kader van de herziening van de Effort Sharing Regulation (https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/increasing-ambition-eus-effort-sharing-regulation_en). ** De doelstelling van het ETS is enkel ter illustratie weergegeven, aangezien de 21 % reductie in 2020 en de 43 % reductie in 2030 enkel een doelstelling is voor het geheel van de ETS-installaties in de EU.

Bron: VMM en VEKA

Cijfers in Excel