Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Terreinmedewerker Meetnet Water

Statutair terreinmedewerker meetnet water

Statutair Terreinmedewerker Meetnet Water – Medewerker (C111) voor de afdeling Rapportering Water met standplaats Oostende. Ref: 19 29 ARW FS C

De uiterste inschrijvingsdatum is 16 februari 2020. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 25 maart 2020.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Rapportering Water is bevoegd voor:

  • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water;
  • meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit;
  • het uitvoeren van  en rapporteren over analysen vanuit de VMM- laboratoria.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod hier.

Taakomschrijving

Je zal als bijzonder wateronderzoeker, als terreinmedewerker Meetnet Water, instaan voor de voorbereiding en de uitvoering van staalnames, alsook het verzamelen en administratief verwerken van objectieve gegevens volgens vastgestelde procedures en richtlijnen, met als doel kwaliteitsvolle resultaten en correcte informatie te verzamelen over de kwaliteit van het oppervlaktewater en  van de lozingen van afvalwater.

Concreet omvat deze taak het uitvoeren van de operationele monitoring waterbodem binnen Vlaanderen , het opvolgen van de monitoring voor nader onderzoek door middel van automatische meetsondes en het rapporteren over de resultaten van de operationele monitoring, de monitoring voor nader onderzoek.

Daarnaast omvat het takenpakket de verdere uitbouw en het onderhoud van het meetnet automatische metingen voor de regio Oost- en West-Vlaanderen.  Automatische metingen door middel van het gebruik van multiparametersondes zijn een innovatieve techniek voor het continu opvolgen van de kritische waterkwaliteitsparameters zoals opgeloste zuurstof, pH en geleidbaarheid. Momenteel wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater vooral gemeten door middel van schepmonsters. Deze monsters geven slechts een momentopname van de waterkwaliteit en laten niet toe om effecten van langdurige vervuiling te bemeten. Het gebruik van multiparametersondes laat echter toe om de kritische waterkwaliteitsparameters continu op te volgen, waardoor effecten van restverontreinigingen zoals overstortwerking en industriële lozingen snel en accuraat worden gedetecteerd.

Je rapporteert aan de teamverantwoordelijke maar je werkt zelfstandig op het terrein en ondersteunt de surveyor bij het opmeten van waterbodems.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

  • je eigen werk kan organiseren (organiseren);
  • zorg draagt voor materialen en ordelijk te werk gaat (nauwgezetheid);
  • je aanpak of gedrag aanpast als een specifieke situatie dat vereist (flexibel gedrag).

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure moeten de kandidaten voor de graad in kwestie al geschikt bevonden zijn in een objectieve wervingsprocedure voor statutaire of contractuele betrekkingen met algemene oproep van niveau C of momenteel als statutair niveau C tewerkgesteld zijn.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je Terreinkennis ikv Waterbodemonderzoek en Bijzonder Wateronderzoek hebt, dit omvat:

  • een locatie herkennen;
  • kwaliteitsvol (volgens GP en GBM) waterbodem en oppervlaktewater bemonsteren;
  • veldmetingen kunnen uitvoeren op het terrein;
  • instaan voor de logistieke uitrusting ( terreinwagen, recipiënten, koelbox,veldmeters, ..)  zodat de monsterneming efficiënt en kwaliteitsvol kan uitgevoerd worden.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 16 februari 2020.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Informatie over de functieomschrijving en het examenreglement met de selectieprocedure vind je op http://www.vmm.be

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Ward De Cooman, tel: 053 72 66 17 of 0478 38 20 29.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.