Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Terreinmedewerker meetnet water - technicus

Terreinmedewerker meetnet water - technicus

Contractueel Terreinmedewerker Meetnet Water – Technicus (C121) voor het team Demer, Dijle en Maas van de dienst Meetnet afvalwater van de afdeling Rapportering Water met standplaats Leuven - Ref: 17 67 ARW CGS C.

De uiterste inschrijvingsdatum is 10 oktober 2017. Het generieke deel vindt plaats op 25 oktober 2017. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 27 november 2017.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Rapportering Water is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water;
 • meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit;
 • het uitvoeren van  en rapporteren over analysen vanuit de VMM- laboratoria.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Je zal instaan voor de voorbereiding en uitvoering van de staalnames en  het verzamelen en administratief verwerken van objectieve gegevens volgens vastgelegde procedures en richtlijnen.  Het doel is kwaliteitsvolle resultaten en correcte informatie verzamelen over de kwaliteit van de lozingen van afvalwater.

Deze functie gaat concreet over het uitvoeren van staalnamen voor het meetnet afvalwater. Deze staalnamen kunnen zowel geautomatiseerd (debietsgebonden, tijdsgebonden) als manueel (schepstaal) gebeuren.

Naast de staalname heeft de terreinmedewerker ook andere opdrachten ter ondersteuning van een correcte monstername: de inventarisatie van meetpunten, de controle van heffingscampagnes van andere labo’s, de controle op de instellingen van debietmeters,..

Na het verwerven van de nodige ervaring zal de terreinmedewerker in overleg met de teamverantwoordelijke ook instaan voor het opvolgen van de technische ontwikkelingen op het  gebied van monstername en debietmeting. Hierbij hoort ook het doorgeven van deze nieuwe kennis door geven van praktijkgerichte opleidingen aan en het begeleidingen van collega terreinmedewerkers.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • je eigen werk organiseert;
 • zorg draag voor materialen en ordelijk te werk gaat;
 • je jouw aanpak en gedrag kan aanpassen wanneer een situatie dat vereist.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in een wetenschappelijke of technische richting.

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • Beschikken over een fysieke geschiktheid voor buitenwerk
 • Algemene kennis van:
  • de bemonsteringstechnieken , van meet-, regel- en analysetechnieken  binnen de  meetnetten water,
  • de meetapparatuur en datacommunicatie
 • Goede kennis van één of meerdere van volgende domeinen:
  • metingen en staalname van afvalwaterstromen bij bedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)
  • staalname, debietmetingen en controles in het kader van de heffingswetgeving
  • metingen voor riooloverstorten
  • fysico-chemie, macro-invertebraten, waterbodem (kwaliteit en kwantiteit), diatomeeën en/of fytoplankton
  • bacteriologie in kader van de meetnetten kustwater, open zwem- en recreatiewater, putwater en Legionella
 • de courante pc-toepassingen (Windows, MS Office, …) en gespecialiseerde software.
 • Houder van een rijbewijs categorie B.
 • In staat zijn meetgegevens vlot af te laden, verwerken en valideren,

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 10 oktober 2017.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Marc Gielen, tel: 016/219.245.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be.

De selectie zal plaatsvinden in  VMM buitendienst Gent, Raymonde de Larochtelaan, 9041 Gent, vergaderzaal Lieve. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid