Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Onderzoeksmedewerker lucht

Onderzoeksmedewerker lucht

Contractueel Onderzoeksmedewerker Lucht – Adjunct van de directeur (A111) voor het team Specifieke Studies van de dienst Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Antwerpen. Ref: 18 04 ALMC CGS A.

De uiterste inschrijvingsdatum is 8 april 2018. Het generieke deel vindt plaats op 7 mei 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 30 mei 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU of ander extern gefinancierde project: op de samenwerkingsovereenkomsten van de dienst Lucht. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Je bent de meetnetverantwoordelijke van de VOS (vluchtige organische stoffen)- en de BTEX (benzeen, tolueen, …)-componenten. Het meetnet VOS bestaat uit semiautomatische actieve en passieve meetmethodes. Het BTEX-meetnet bestaat uit automatische BTEX-monitoren.

Als VOS/BTEX-meetnetverantwoordelijke is het jouw taak om het bestaande VOS- en BTEX-meetnet op te volgen. Dit wil zeggen dat je instaat voor het opstellen, updaten en naleven van de VOS/BTEX-meetstrategie volgens de bestaande normen en richtlijnen. Je voert onderzoeken uit om het VOS/BTEX-meetnet en de bijhorende meetmethodes te verbeteren. Je werkt samen met verschillende teams om de VOS/BTEX-metingen te realiseren op het meetnet. Je valideert, interpreteert en rapporteert de VOS/BTEX-resultaten.

Je bent projectleider van meetcampagnes met verschillende luchtpolluenten in heel Vlaanderen.

Als projectleider van meetcampagnes krijg je tijdelijke meetopdrachten toegewezen. Bij een meetcampagne kunnen verscheiden monitoren ingezet worden die volgende componenten meten: BTEX, NOx, SO2, fijn stof, black carbon etc. Je zorgt voor de verwezenlijking van de meetcampagne, legt contacten met interne en externe betrokkenen en brengt de meetcampagne tot een goed einde. De meetcampagneresultaten valideer, interpreteer en rapporteer je intern en aan de betrokken partijen.

Je wordt in een permanentieteam opgenomen voor het uitvoeren van permanenties (niet op verplaatsing), na de werkuren en in het weekend, tijdens smogepisodes.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • je boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert afhankelijk van de situatie of het publiek;
 • actief gebruik maakt van de bestaande contacten voor jouw opdracht;
 • verbanden kan leggen en oorzaken ziet;
 • je eigen werk organiseert;
 • de voortgang van je eigen werk bewaakt.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een universitair diploma in een wetenschappelijke richting (bij voorkeur master in de exacte wetenschappen).

Kandidaten die hun diploma behalen in het academiejaar 2017-2018 worden toegelaten tot deze procedure. Zij kunnen aangesteld worden na het behalen van hun diploma.

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • kennis inzake luchtverontreiniging , metingen lucht en luchtkwaliteitsmodellering;
 • kennis van de kaderrichtlijn lucht en samenhangende dochterrichtlijnen;
 • kennis van statistiek;
 • kennis inzake standaard informatica-toepassingen (tekstverwerking, excel);
 • kennis inzake milieuproblematiek algemeen.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst. Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 8 april 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve ook een kopie van je diploma mee op te sturen indien je nog geen personeelslid bent van VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar: vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Koen Toté, tel: 03 244 12 31.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be.

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid