Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Onderzoeksmedewerker

Onderzoeksmedewerker

Onderzoeksmedewerker – Adjunct van de directeur (A111) voor het team Rapportering, Modellering en Internationale Projecten voor de dienst Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Antwerpen. Ref: 17 47 ALMC CGS A.

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 augustus 2017. Het generieke deel vindt plaats op 4 september 2017. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 26 september 2017.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU of ander extern gefinancierde project “LIFE VAQUUMS” 

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De VMM zoekt een gedreven wetenschappelijk coördinator voor het Europees project LIFE VAQUUMS: ‘Various Assessments of air QUality methods and their policy Support’. De belangrijkste projectdoelstelling is het opmaken van een volledige state-of-art over mobiele, draagbare en biologische meetmethoden voor fijn stof, ozon en stikstofdioxide.  De VMM is projectleider; andere partners zijn ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) en RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

De hoofddoelstelling van dit project is het opmaken van een state-of-art van beschikbare innovatieve meetmethoden. De bevindingen hiervan dienen vertaald te worden naar een groot aantal stakeholders, niet in het minst in de vorm van aanbevelingen voor aanpassingen aan de EU-richtlijnen. Concreet bestaat het project uit volgende centrale acties:

 • Inventaris opbouwen: alle relevante meetmethoden en -toestellen, wetgeving en projecten worden geëvalueerd. Tegelijkertijd bouwen we kennis op over hoe de verschillende stakeholders deze technieken willen gebruiken;
 • Prestaties testen: op basis van de inventaris worden een aantal methoden geselecteerd voor meer diepgaande testen. De VMM is verantwoordelijk voor de veldtesten van deze meetmethoden;
 • Ontwikkeling van protocollen en richtlijnen: op basis van de ervaring van de partners en onze stakeholders, wordt een roadmap aangemaakt voor het gebruik van deze meetmethoden in verschillende toepassingen;
 • Ontwikkeling webportaal: de bevindingen van dit project worden beschikbaar gemaakt via een webportaal. Dit portaal zal eveneens dienst doen voor het weergeven en analyseren van een beperkte datastroom afkomstig van deze nieuwe meettechnieken;
 • Data management: Deze actie bekijkt de nood aan o.a. data-aggregatie op de datastromen afkomstig van deze nieuwe meettechnieken (in het bijzonder sensoren). Daarnaast wordt hier ook de back-end opgezet voor het weergeven en analyseren van data op het webportaal;

Jij zal instaan voor het opbouwen van de interne kennis over deze meettechnieken en de vergelijkende testen leiden in samenwerking met je collega’s en de projectpartners. Het project vervult ook een sleutelrol binnen de Europese Unie omdat het, na consultatie van de relevante stakeholders, belangrijke adviezen zal uitbrengen met betrekking tot wijzigingen aan de geldende EU-richtlijnen over (het meten van) luchtkwaliteit. Jij zal onze bevindingen samen met collega’s en partners ook uitdragen op het Europese toneel. Het opmaken van de projectrapporten en andere wetenschappelijke publicaties zal ook onder je bevoegdheid vallen. Tenslotte zal het project ook de mogelijkheden voor nieuwe toepassingsgebieden (zoals citizen science) blootleggen. Als wetenschappelijk coördinator van dit project zal je zo mee aan de wieg staan van VMM-initiatieven die lokale (burger)initiatieven rond het in kaart brengen van luchtkwaliteit bevorderen.

Als coördinator van dit project is je voornaamste doelstelling het behalen van de projectdoelstellingen.  Meer concreet bestaat je takenpakket onder meer uit volgende zaken:

 • Interne kennis opbouwen over nieuwe meettechnieken o.a. door kennisuitwisseling met collega’s, partners en externe stakeholders en door zelfstandige literatuurstudie. Deze kennis ook verspreiden onder de collega’s;
 • Overleg plegen met de partners voor het plannen van de verschillende acties in dit project, het afstemmen van labo- en veldtesten, het opvolgen van projectrisico’s en het samenstellen van de projectrapporten;
 • Coördineren en uitvoeren van de veldtesten van geselecteerde kandidaatsensoren of biologische methodes met voldoende aandacht voor wetenschappelijke correctheid en een gedegen statistische analyse;
 • Rapporteren over de bevindingen. Dit omvat het schrijven van Engelstalige wetenschappelijke rapporten, van tussentijdse rapporten aan het Life-programma en van teksten die toegankelijker zijn voor een breder publiek, alsook het presenteren van het project en onze bevindingen op congressen en workshops;
 • Opvolgen van de inhoudelijke voortgang van het project in samenspraak met de project manager/teamverantwoordelijke

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je

 • jouw boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert afhankelijk van de situatie of het publiek;
 • actief gebruik maakt van de bestaande contacten voor de eigen opdracht;
 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • het eigen werk organiseert;
 • de voortgang van het eigen werk bewaakt.

Bekijk de volledige functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een masterdiploma in  een wetenschappelijke richting.  

Bovendien bezit je

 • Goede kennis van luchtkwaliteit en de meettechnieken om de luchtkwaliteit te meten;
 • Kennis over innovatieve meettechnieken is een pluspunt;
 • Wetenschappelijke bagage om betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek te verrichten, met o.a. voldoende aandacht voor de statistische analyse bij het evalueren van innovatieve meettechnieken;
 • Vermogen om heldere teksten te schrijven, ook in het Engels, voor een gevarieerd doelpubliek van wetenschappers over beleidsmakers tot burgers;
 • Communicatieve vaardigheden zonder drempel in het overleggen/raadplegen van andere instanties of teams;
 • Basiskennis over de Prince2-methodologie voor projectmanagement is een pluspunt.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 15 augustus 2017.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Christophe Stroobants. Tel: 03 216 61 00. Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je op hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid