Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Terreinmedewerker Meetnet Water

Terreinmedewerker meetnet water

Contractueel Terreinmedewerker Meetnet Water - Medewerker (C111) voor het team IJzer, Leie en Brugse Polders van de dienst Meetnet Oppervlaktewater van de afdeling Rapportering Water met standplaats Oostende. Ref: 18 40 ARW CGS C.

De uiterste inschrijvingsdatum is 24 juni 2018. Het generieke deel vindt plaats op 12 juli 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 16 augustus 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Rapportering Water  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water;
 • meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit;
 • het uitvoeren van  en rapporteren over analysen vanuit de VMM- laboratoria.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De terreinmedewerker meetnet water zal instaan voor de voorbereiding en de uitvoering van staalnames en  het verzamelen en administratief verwerken van objectieve gegevens volgens vastgestelde procedures en richtlijnen.  Het doel is kwaliteitsvolle resultaten en correcte informatie te verzamelen over de kwaliteit van het oppervlaktewater.
De dienst Meetnet Oppervlaktewater staat in voor kwaliteitsbewaking van het oppervlaktewater aan de hand de resultaten  van de meetnetten fysico-chemie, biologie (macro-invertebraten, macrofyten, fytoplankton, diatomeeën), hydromorfologie, waterbodem en bacteriologie.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • je eigen werk organiseert;
 • zorg draagt voor materialen en ordelijk te werk gaat;
 • je jouw aanpak en gedrag kan aanpassen wanneer een situatie dat vereist.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • beschikken over een fysieke geschiktheid voor buitenwerk;
 • kunnen zwemmen;
  • de courante pc-toepassingen (Windows, MS Office, …) en gespecialiseerde software;
  • in het bezit van een rijbewijs categorie B.
 • algemene kennis van:
  • bemonsteringstechnieken , van meet-, regel- en analysetechnieken  binnen de meetnetten water;
  • meetapparatuur en datacommunicatie;
 • goede kennis van één of meerdere van volgende domeinen:
  • fysico-chemie, macro-invertebraten, macrofyten, hydromorfologie, waterbodem (kwaliteit en kwantiteit), diatomeeën en/of fytoplankton;
  • bacteriologie in kader van de meetnetten kustwater, open zwem- en recreatiewater, putwater en Legionella;
  • metingen en staalname van afvalwaterstromen bij bedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s);
 • in staat zijn meetgegevens vlot af te laden, te verwerken en te valideren.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 24 juni 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Martin Verdievel ma.verdievel@vmm.be - tel: 053 72 65 90.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be.

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid