Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Gespecialiseerd Medewerker Meetnet Water

Gespecialiseerd Medewerker Meetnet Water

Contractueel Gespecialiseerd Medewerker Meetnet Water – Deskundige (B111) voor het team Bijzonder Wateronderzoek voor de dienst Sturing en Rapportering Water van de afdeling Rapportering Water met standplaats Gent. Ref: 18 43 ARW CGS B.

De uiterste inschrijvingsdatum is 1 juli 2018. Het generieke deel vindt plaats op 16 juli 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 14 augustus2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Rapportering Water  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water;
 • meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit;
 • het uitvoeren van  en rapporteren over analysen vanuit de VMM- laboratoria.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De gespecialiseerde medewerker meetnet water zal vanuit zijn/haar eigen expertise instaan voor de uitvoering en ondersteuning van de meetnetten water, het opvolgen van specifieke projecten en de begeleiding van de medewerkers water met als doel kwaliteitsvolle resultaten en correcte informatie te verzamelen over de kwaliteit van het oppervlaktewater en van de lozingen van afvalwater.

Het plannen, verzamelen en administratief verwerken van objectieve gegevens over de kwaliteit van het ruimingsmeetnet (opmeten en monsterneming) en milieu-incidenten om correcte informatie, die beantwoordt aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen, te bezorgen aan diverse diensten of personen, binnen en buiten de VMM (planning, operationeel waterbeheer, maar ook bekkenbeleid, informatie, geïnteresseerde burgers, ...).

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • de essentie van het probleem ziet;
 • je werk aflevert met oog voor detail;
 • je eigen werk kan organiseren.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor diploma, bij voorkeur in een wetenschappelijke richting (bijvoorbeeld (bio)chemie, milieutechnologie, biologie).

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • houder van een rijbewijs categorie B;
 • beschikken over een goede fysieke conditie voor buitenwerk te verrichten;
 • gespecialiseerde kennis van de meetapparatuur en datacommunicatie;
 • gespecialiseerde kennis op één of meerdere van volgende domeinen:
  • metingen en staalname van afvalwaterstromen bij bedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s);
  • staalname, debietmetingen en controles in het kader van de heffingswetgeving;
  • metingen voor riooloverstorten;
  • fysico-chemie, macro-invertebraten, waterbodem (kwaliteit en kwantiteit), diatomeeën en/of fytoplankton;
  • bacteriologie in kader van de meetnetten kustwater, open zwem- en recreatiewater, putwater en Legionella;
  • gespecialiseerde kennis van de bemonsteringstechnieken, van meet-, regel- en analysetechnieken  binnen één of meerdere domeinen van de meetnetten water
  • meetgegevens kunnen verwerken, valideren en rapporteren;
  • goede kennis van de courante pc-toepassingen (Windows, MS Office, …) en eventueel gespecialiseerde software.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 1 juli 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be.

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Wim Gabriels,

tel: 053 72 65 09.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid