Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies luchtverontreinigende stoffen / Emissie POP's

Emissie POP's

Evolutie van de emissie per sector voor: dioxines of PCDD/F; Polychloorbifenylen of PCB; Benzo(a)pyreen of B(a)P; Benzo(b)fluorantheen of B(b)Flu; Benzo(k)fluorantheenemissie of B(b)Flu; Indeno(1,2,3-cd)pyreen of ind; Hexachloorbenzeen of HCB; hexachloorcyclohexaan of HCG
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid