Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies luchtverontreiniging en broeikasgassen

Emissies luchtverontreiniging en broeikasgassen

Overzicht emissies luchtverontreiniging en broeikasgassen en methodieken voor de berekening van de emissies.
Broeikasgassen en F-gassen

Evolutie van de totale broeikasgasemissie en de emissies per sector voor: methaan (CH4), lachgas (N2O), koolstofdioxide (CO2), F-gassen

NMVOS-emissie

Evolutie van de niet-methaan VOS-emissie per sector.

CO-emissie

Evolutie van de koolstofmonoxide-emissie per sector.

TOFP-equivalenten

Evolutie van de totale potentieel troposferische ozonemissie (in TOFP-equivalenten) per sector.

Emissie POP's

Evolutie van de emissie per sector voor: dioxines of PCDD/F; Polychloorbifenylen of PCB; Benzo(a)pyreen of B(a)P; Benzo(b)fluorantheen of B(b)Flu; Benzo(k)fluorantheenemissie of B(b)Flu; Indeno(1,2,3-cd)pyreen of ind; Hexachloorbenzeen of HCB; hexachloorcyclohexaan of HCG

Verzurende emissie

Evolutie van de totale potentieel verzurende emissie en de verzurende emissie per sector voor: ammoniak (NH3); zwaveldioxide (SO2); stikstofoxiden (NOx)

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid