Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies luchtverontreinigende stoffen

Emissies luchtverontreinigende stoffen

Overzicht emissies luchtverontreiniging en methodieken voor de berekening van de emissies.
StofBeschrijving
Broeikasgassen en F-gassen Evolutie van de totale broeikasgasemissie en de emissies per sector voor:
 • methaan (CH4)
 • lachgas (N2O)
 • koolstofdioxide (CO2)
 • F-gassen
Emissie fijn stof Evolutie van de emissies per sector voor:
 • TSP
 • PM10
 • PM2,5
 • EC
NMVOS-emissie Evolutie van de niet-methaan VOS-emissie per sector.
CO-emissie Evolutie van de koolstofmonoxide-emissie per sector.
TOFP-equivalenten Evolutie van de totale potentieel troposferische ozonemissie (in TOFP-equivalenten) per sector.
Emissie zware metalen Evolutie van de emissie van de zware metalen (per sector)
Emissie POP's Evolutie van de emissie per sector voor:
 • dioxines of PCDD/F
 • Polychloorbifenylen of PCB
 • Benzo(a)pyreen of B(a)P
 • Benzo(b)fluorantheen of B(b)Flu
 • Benzo(k)fluorantheen of B(k)Flu
 • Indeno(1,2,3-c d)pyreen of Ind
 • Hexachloorbenzeen of HCB
 • hexachloorcyclohexaan of HCH
Verzurende emissie Evolutie van de totale potentieel verzurende emissie en de verzurende emissie per sector voor:
 • Ammoniak (NH3)
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Stikstofoxiden (NOx)
Ozonafbrekende stoffen en F-gassen Evolutie van de emissie per sector voor:
 • CFK's
 • Halonen
 • HCFK's
 • CCl4
 • T111
 • Methylbromide

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid